Nacrt Budžeta općine Visoko za 2017.godinu

Druga sjednica Općinskog vijeća Visoko zakazana je za 2. decembar, a kao treća tačka dnevnog reda Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.(pdf dokument)

Na prihodovnoj strani u Nacrtu Budžeta općine za 2017.godinu planiran je iznos od 14.850.000,00 KM, što je za 2 % manje u odnosu na Budžet za prethodnu godinu koji je sadržavao i planirana prenesena namjenska sredstva koja su se uglavnom odnosila na neutrošena namjenska sredstva od posebnih naknada za zaštitu i spašavanje.

Na rashodovnoj strani Nacrta Budžeta za 2017.godinu planiran je iznos od 14.850.000,00 KM.

Pregled učešća glavnih grupa izdataka u ukupno planiranim izdacima:
Redni broj VRSTA IZDATKA PLANIRANI IZNOS % UČEŠĆA
1.Bruto plaće i naknade              2.750.000,00 KM     18,52 %
2.Doprinos poslodavca                    247.000,00 KM    1,66 %
3.Izdaci za materijal i usluge      3.434.000,00 KM    23,12 %
4.Tekući transferi                        4.915.000,00 KM    33,10 %
5.Izdaci za kamate                            52.000,00 KM     0,35 %
6.Nabavka stalnih sredstava      3.400.000,00 KM    22,90 %
7.Tekuća rezerva                               40.000,00 KM      0,27%
8.Izdaci za otplatu kredita                12.000,00 KM      0,08%
UKUPNI IZDACI 14.850.000,00 KM 100,00%


Očekujući zvanične stavove političkih subjekata koji participiraju u vlasti, donosimo neke informacije koje smo zapazili u predloženim dokumentima.

– Povećanje budžetske stavke po osnovu “Bruto plaće” za 240 000 KM,

– Smanjenje “Subvencija za prevoz đaka i studenata” za 150 000 KM,

– Smanjenje “Subvencija za Dom zdravlja” sa 55 000 na 20 000 KM, a povećanje istih Centru za edukaciju i kulturu sa 70 000 na 100 000 KM,

– Sufinansiranje ulaganja u podršku turizmu planirano je sa 0 KM,

– Podrška takmičarskim pojedinačnim sportovima 0 KM,

– Transfer UG koja okupljaju osobe sa invaliditetom 0 KM,

– Transfer za interventna djelovanja iz oblasti društvenih djelatnosti u 2016. godini je iznosio 30 000 KM, a predloženi za 2017-tu 150 000 KM.

Služba za poslove Općinskog vijeća Visoko u aktuelnoj godini je imala budžet 230 000 KM, a za narednu godinu planirana je sa 135 000 KM.

Služba za Civilnu zaštitu sa 499 000 KM u tekućoj godini, naredne godine će imati na raspolaganju 173 000 KM.

Ovo je samo dio zapažanja “na prvo gledanje” – nadamo se da će ovih dana političke partije i predlagač pojasniti predloženi Nacrt Budžeta Općine Visoko za 2017. godinu.

magazinplus.eu