Ministarstvo za privredu ZDK: Usvojena Informacija o koncesijama

535

Na 11. sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održanoj 20.5.2015. godine, između ostalog, Vlada je u skladu sa Programima rada Vlade i Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, na prijedlog Ministarstva za privredu, razmatrala i usvojila Informaciju o koncesijama na području Zeničko-dobojskog kantona za 2013. i 2014. godinu, te Bilans energetskih potreba za 2015. godinu.

Informacijom o koncesijama tretirani su podaci vezani za potpisane koncesione ugovore, sa posebnim naglaskom na eksploatisane količine mineralnih resursa i financijske obaveze koncesionara, te predmetima koji su u fazi dodjele koncesija.

Posebno su analizirani financijski tokovi, odnosno prihodi i rashodi utvrđeni koncesionim ugovorima i propisima. U 2013. i 2014. godini obaveze koncesionara za kontinuiranu koncesionu naknadu su dosegle iznos od cca 1,88 miliona KM, od čega je 70 % alocirano općinama na čijem području se realizuju koncesioni projekti, a 30 % je uloženo u projekte Vlade Kantona (subvencioniranje energetske efikasnosti, saniranje šteta od poplava i sl.). Ova Informacija je upućena u skupštinsku proceduru.

Bilansom energetskih potreba Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu tretirani su podaci realizacije, u 2014. i plana potreba za 2015. godinu, osnovnih energenata, električne energije, uglja, naftnih derivata i prirodnog gasa.Za izradu Bilansa korišteni su podaci Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, te energetski pokazatelji dobiveni od energetskih – industrijskih subjekata, rudnika uglja, carinskih organa i uvoznika naftnih derivata.Prema rekapitulaciji podataka može se zaključiti da će energetske potrebe rasti u 2015. godini, što ukazuje na povećanje tražnje, odnosno intenziviranje privrednih aktivnosti.

Detaljni podaci iz oba dokumenta mogu se vidjeti na www.zdk.ba – Ministarstvo za privredu.

Komentari

komentara