Ministar Isak: 75.000 KM za sanaciju lokalnog puta u MZ Gračanica na području Visokog

Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, na čelu sa ministrom Arnelom Isakom, ovih dana izdalo je naredbu kantonalnom štabu Civilne zaštite, odnosno Kantonalnoj službi za spašavanje iz ruševina, da angažiraju svoje raspoložive resusrse i mašine na prevenciji i sanaciji klizišta i putne infrastrukture, na kojima je prouzrokovana šteta usljed prirodnih i drugih nesreća.

Tako su za četiri grada i općine izdvojena sljedeća sredstva:

1. Grad Visoko, MZ Gračanica – sanacija lokalnog puta – 75.000,00 KM.
2. Općina Vareš, MZ Dragović i ulica Pruga – sanacija putne infrastrukture -17.000,00 KM.
3. Općina Doboj Jug, MZ Matuzići – sanacija lokalnog klizišta – 15.000,00 KM.
4. Općina Maglaj , MZ Kopice i MZ B. Ploča – izgradnja potpornog zida – 30.000,00 KM.

Za realizaciju ove naredbe je zadužena Kantonalna uprava civilne zaštite, a općine/gradovi se obavezuju da pripreme svu potrebnu tehničku dokumentaciju za izvođenje radova, kao i da obezbijede nesmetane uslove rada.

ZDK – Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša