Milada Mataradžija, doktor građevinskih nauka

milada-zecevic-doktor-naukaKandidatkinja Mataradžija Milada rođena je 19. februara 1981. godine u Visokom. Osnovnu školu je završila je u Visokom sa odličnim uspjehom.

Nakon završene osnovne škole, 1995. godine upisuje Građevinsku tehničku školu u Visokom, koju završava 1999.godine sa odličnim uspjehom uz pohvale i priznanja. Poslije završene srednje škole upisuje Građevinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, gdje 2006. godine uspješno brani diplomski rad.
Nakon dvije godine radnog staža u projektnom birou kandidatkinja uspješno polaže stručni ispit iz oblasti građevinarstva u Banja Luci pri Ministarstvu za prostorno ređenje, građevinarstvo i ekologiju.
Tokom rada u projektnom birou Trasa d.o.o Sarajvo sudjeluje na izradi idejnih i glavnih projekata petlji autoputa, rehabilitaciji magistralnih cesta, sanaciji škarpi duž magistralnih cesta BiH, sanaciji depresija na kolovozu, izradama idejnih rješenja budućih koridora.
Akademske 2010/2011. godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Sarajevu gdje za napunih 2 semestra uspješno sluša i polaže sve ispite sa prosječnom ocjenom studiranja 9.12.
Kandidatkinja poznaje nekoliko softverskih paketa, kako za projektovanje saobraćajnica, tako i za proračune stabilnosti kosina, proračune kapaciteta saobraćajnica i dr.
Aktivno govori engleski jezik. Od 01.09.2014.godine. radi u Općini Visoko na funkciji savjetnika načelnice za pitanja kapitalnih ulaganja u infrastrukturne projekte i lokalni ekonomski razvoj.

www.magazinplus.eu