MI “Semko”: Saopćenje za javnost

Mesna industrija SEMKO, Goruša, Visoko

Predmet: SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Radi objektivnog informiranja javnosti, te ispravke krivih navoda kojima se MI „Semko“ d.o.o. Visoko potpuno neosnovano spominje u negativnom kontekstu, dajemo saopćenje, kako slijedi:

MI „Semko“ d.o.o. je kompanija koja već skoro 20 godina uspješno posluje i zapošljava oko 30 radnika. Nedavno smo obradovani posjetom gradonačelnika Visokog, gospodina Mirze Ganića, koju smo doživjeli kao čin poštovanja prema našoj kompaniji i njenim zaposlenicima.

MI „Semko“ je društveno odgovorna kompanija koja je uvijek u skladu sa svojim mogućnostima ostvarivala saradnju sa svim nivoima vlasti, pa tako i lokalnom, što se odnosi i na prethodni period i bivšu lokalnu vlast. Izražavamo žaljenje što prethodna gradonačelnica nijednom u toku svojih osam godina na čelu Visokog nikada nije našla vremena ni potrebe da nas posjeti, iako bismo je rado ugostili.

Neugodno smo iznenađeni nizom neistina koje je gospođa Amra Babić putem svog Facebook profila plasirala u javnost, a vezano za navedenu posjetu gradonačelnika Ganića našoj kompaniji, kao i rješavanje međusobnih imovinsko-pravnih odnosa na jednoj parceli u Gračanici u kojoj su Grad Visoko i MI „Semko“ suvlasnici.

Javnosti je, nažalost, malo poznato da do Ambulante Gračanica nema pristupnog puta. Objektu se prilazi preko nekretnine označene kao k.č. 342, k.o. Gračanica, površine 1018m2 na kojoj se nalazi i objekat u kojem je Grad Visoko vlasnik u dijelu površine od 22m2 u kojem se nalazi Matični ured Gračanica. Predmetna parcela locirana je tako da u potpunosti onemogućuje pristup Ambulanti Gračanica.

S obzirom na navedeno, očekivali smo da Grad Visoko iskaže interes za kupovinu ove nekretnine putem sudske prodaje i tako trajno riješi probleme i potrebe mještana u ovom pogledu. To se, nažalost, nije dogodilo. Svjesni značaja ove parcele koja se nalazi u centru Gračanice, kao i načina na koji bi, u pogrešnim rukama, mogla proizvesti trajne probleme građanima, odlučili smo se da kupimo većinski suvlasnički dio u sudskoj prodaji.

MI „Semko“ je nakon sudske prodaje postao većinski vlasnik ove nekretnine. Nakon toga, kao savjesni mještani koji su rođeni, odrasli i rade u Gračanici, gradonačelnici smo se obratili sa prijedlogom za uređenje međusobnih imovinsko-pravnih odnosa na ovoj parceli. Naš prijedlog bio je formuliran tako da, prije svega, u najboljem interesu građana, Ambulanta Gračanica dobije pristupni put, a zatim i da se riješi ne samo pitanje smještaja Matičnog ureda Gračanica, nego i prostorija Mjesne zajednice Gračanica.

Matični ured Gračanica danas je smješten u trošnom objektu bez toaleta i elementarnih uvjeta za normalan rad, a Mjesna zajednica Gračanica je ranije praktično ostala bez prostorija.

Nikada nismo predlagali niti tražili da otkupimo suvlasnički dio parcele i objekta od Grada Visoko. Ne tražimo to ni danas, niti ćemo tražiti u budućnosti. Naprotiv, dali smo prijedlog koji je na najbolji način zadovoljavao javni interes i svakodnevne potrebe mještana Gračanice među kojima smo i mi, sa svojim porodicama. Nažalost, nismo naišli na razumijevanje tadašnje gradonačelnice. Zato Ambulanta Gračanica ni danas nema pristupni put, Mjesna zajednica je praktično u izbjeglištvu, a Matični ured nema ni one elementarne uvjete za rad. Bez obzira na neriješene imovinsko-pravne odnose, MI „Semko“ će i dalje omogućiti nesmetan pristup Ambulanti Gračanica preko parcele na kojoj je većinski vlasnik, kao što je to činila i u prethodnom periodu.

Nedavna posjeta gradonačelnika Visokog, gospodina Mirze Ganića MI „Semko“ nije bila poslovna. Ona je bila svečanog karaktera i nije se ni na kakav način ticala uređenja međusobnih imovinsko-pravnih odnosa između dva subjekta. Izražavamo iskrenu nadu da će to biti tema nekih budućih razgovora, kao i da će oni rezultirati najboljim interesom, prije svega mještana Gračanice, a onda i Gradske uprave i MI „Semko“.

***