Meldina Ugarak (SBB): Politika kao kompromis realnih mogućnosti

Meldina Ugarak (SBB): Politika kao kompromis realnih mogućnosti

Visočanka  Meldina Ugarak, koja će se za oktobarske izbore naći na mjestu broj 2. SBB-a za Skupštinu Ze-do kantona, magistrica je menadžmenta, aktuelna zastupnica u Skupštini ZDK i direktor JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK.

U radu Skupštine Ze-do kantona spada među najaktivnije zastupnike sa najviše podnesenih inicijativa i postavljenih zastupničkih pitanja.

Uradili smo svojevrsnu rekapitulaciju njenog političkog djelovanja, iako je skoro pa nemoguće taksativno pobrojati projekte i aktivnosti koje je Meldina Ugarak realizirala kao politički i društveni akter. Možda, podatak da je inicijativama i drugim mehanizmima političkog djelovanja osigurala dopunskih cca 500 000 KM za projekte u Visokom – dovoljno kazuje koji je trud i znanje uloženo u takve rezultate.

Njen aktivizam poprima još impresivniji dojam ako se znade da je supruga i majka, sportista u duši; Meldina je kao taekwondo borac proglašavana najuspješnijom juniorkom Bosne i Hercegovine 1997. godine, te najboljom seniorkom BiH za 2000. godine. Ugarak je i najuspješnija sportiskinja Visokog pet puta za redom. Manje je poznato da je pored toga izabrana i za najbolju sportašicu Malezije za 2005. godinu, kao i da je postala balkanska prvakinja u ovoj oblasti.

Posljednjih godina posvetila se najosjetljivijoj društvenoj kategoriji  djeci i odraslim osobama s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona.

Za ovu priliku smo izdvojili “crtice” iz njenog političkog djelovanja, a u cilju isticanja Meldine Ugarak kao školskog primjera politički odgovorne osobe te društvenog doprinosa koji je teško naći u ovdašnjoj praksi. Pojednostavljeno kazano, Meldina Ugarak je izgrađen politički kadar s jasnim političkim ciljevima i bez ambicija da kroz politiku ostvari bilo koji lični interes. Ostvarena je ličnost – akademski građanin, ekonomski stituirana, porodićno sretna i ljudski poštena i dobronamjerna.

Nikada nije skrivala da joj je građanin i društveno dobro politički cilj, iznad partijskih ciljeva. Ali treba naglasiti i činjenicu da je politička partija koju predstavlja uvjek davala punu podršku Meldini Ugarak takvoj kakva jeste i zbog rezultata koje bilježi.

Na Općim izborima 2010. godine, Meldina Ugarak je kao zastupnica SBB iz Visokog, dobila povjerenje glasača, te direktno sebi osigurala mjesto u skupštinskim klupama. Bila je članica Stalnih radnih tijela Skupštine, tj. Komisije za mlade i Komisije za izbor i imenovanje.

Prema izvještajima Centra civilnih inicijativa (CCI), po konstituiranju Skupštine ZDK, Meldina Ugarak je, za period januar – septembar 2011. godine, bila među najaktivnijim zastupnicima koji su za govornicom postavljali pitanja i podnosili inicijative, kao i učestvovali u diskusijama, tj. imala je sedam postavljenih  pitanja, podnesenu jednu inicijativu, 7 diskusija i 1 stav Kluba.

 

U 2012. godini, Meldina Ugarak je, uz redovno prisustvo na sjednicama, kao i u prvoj godini mandata, bila ponovo među najaktivnijim skupštinskim zastupnicima, sa 12 postavljenih pitanja i pokrenute dvije inicijative, od kojih je odmah za govornicom, od strane premijera ZDK, podržana – Inicijativa za održavanje sastanaka predstavnika UNZE i privrednika.

Važno je napomenuti da su inicijative prihvaćene, ali da nije dobila odgovore na sva postavljena pitanja, osim na tri.

 

2013. godina je za zastupnicu Ugarak bila, također, uspješna.

Postavljeno 7 pitanja, podnesene tri inicijative: nepotpun monitoring tim (Komisija za mlade), formiranje krovnih sportskih udruženja u ZDK, Izmjena i dopuna Zakona o kantonalnim upravama – Direkcija za ceste; kao i podnesena i prihvaćena dva amandmana na Budžet ZDK:

Amandman I – Transfer za sport 100.000 i

Amandman II – transfer za socijalno ugrožene od predloženih 50.000 Vlada ZDK prihvatila je djelimično i odobrila 20.000 KM – namijenjeno za Javnu kuhinju u Visokom.

Također, na 47. sjednici Skupštine, održanoj 3.12.2013. godine – prijedlog Meldine Ugarak bio je da se naknade porodiljama isplate tako što će se zastupnici na nekoliko mjeseci odreći svojih paušala. Međutim, ovaj prijedlog nije dobio podršku.

 

I 2014. godina bila je u znaku predanog rada zastupnice Ugarak. Prisustvovala je na svih 13 sjednica, postavljena su pitanja i podnošene inicijative, među kojima i  Inicijativa za izmjenu i dopunu Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave, koja nije dobila dovoljan broj glasova za realizaciju.

 

Za vrijeme trajanja četverogodišnjeg mandata, u Skupštini su usvojene  Strategije razvoja omladinske politike i sporta u Zeničko-dobojskom kantonu.

Na kraju, prema zvaničnom izvještaju CCI-a za period 1.11.2011. – 31.8.2014. godine, zastupnica Meldina Ugarak je prisustvovala na 72 od 76 sjednica Skupštine ZDK, dok je na 4 najavljeno odsustvovala. Za govornicom je postavila 41 pitanje, desetinu inicijativa i amandmana, te je svrstana u red najaktivnijih zastupnika ovog mandatnog perioda Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

U aktuelnom mandatu Meldina Ujarak je aktuelizirala;

1. Pitanje u vezi stečajnog postupka RTV Visoko

2. Inicijativa za povećanje invalidnine osoba sa invaliditetom u procentualnom iznosu od 100%

3. Inicijativa za izdvajanje sredstava za zapošljavanje volontera, socijalnih radnika u obrazovanju

4. Traži se nadzor u vezi zapošljavanja osoba sa invaliditetom

5. Traži se tabelarni prikaz firmi koje su otvorene i onih koje su u stečaju u periodu 2015. – 2017. godina

6. Inicijativa za izradu propisa da bi se ukinula dvojna ljekarska praksa

7. Da li i koje škole imaju arhitektonske barijere riješene, da mi se također dostavi na uvid koje su to škole, koje su to arhitektonske barijere riješene i šta su planirali za 2018. godinu?

8. Koja su to udruženja, nevladine organizacije, koje rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju

9. Inicijativa da se u skupštinsku proceduru uputi prostorni plan Općine Breza

10. Incijativa da Pedagoški zavod organizuje na temu „Kako napraviti prilagođeni  nastavni plan i program  i kako također definisati kriterij ocjenjivanja?“

11. Pitanje u vezi porodiljnog odsustva prosvjetnih radnika

12. Traži se popis djece sa poteškoćama u razvoju po svim razredima, svim godištima sa navedenim specifikacijama njihovih poteškoća

13. Traži se prikaz članova sportskih saveza po opcinama i na području kantona

14. Traži se spisak svih članova upravnih i nadzornih odbora

15. Koliko doktora je u zadnje dvije godine otišlo u penziju, koliko je dalo otkaz, i kolika je potreba za novim zapošljavanjem?

16. Obnova obdaništa u naselju Crkvice

17. Ljekarima zabraniti istovermeni rad u javnim i privatnim ustanovama

18. Traži se spisak zaposlenih osoba sa invaliditetom ,taksativno kroz tabelarni prikaz koje su zasnovale radni odnos u privatnom i javnom sektoru

19. Traži se od Vlade Zeničko-dobojskog kantona da hitno riješe problem radnika željezare Zenica

20.Incijativa za održavanje sastanka sa direktorima osnovnih i srednjih škola  s ciljem pripreme za raspravu o Zakonu o osnovnoj i Zakonu o  srednjoj školi.