Meldina Ugarak: Inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, …

INICIJATIVA

ZASTUPNICA: MELDINA UGARAK

PREDMET: Inicijativa za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ZDK (“Sl. novine ZDK”, broj 13/07, 13/11, 03/15 i 2/16) u članu 151. stav 3. i članu 152. stav 2. određuje način finansiranja ustanova i institucija sa područja Zeničko-dobojskog kantona, bez opcije drugačijeg iznalaženja rješenja.

Usljed činjenice da postoje određene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona, a u kojima interes imaju u većem ili manjem obimu i općine/grad sa područja Ze-do kantona, kao i sam Zeničko-dobojski kanton, potrebno je izvršiti izmjene postojećeg Zakona u dijelu koji određuje način finansiranja.

Konkretno, Javna ustanova Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona finansira se iz sredstava osnivača, ali udio u finansiranju bi po osnivačkom aktu Ustanove (Odluka o osnivanju broj: 01-05-16268/14 od 18.08.2014.godine) trebali uzeti i općine/grad Ze-do kantona.

S obzirom da ne postoji obaveza općina/grada Ze-do kantona u pogledu finansiranja ustanova čiji je osnivač Kanton, sufinansiranje Javne ustanvove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama ZDK vrši se  putem dobrih poslovnih običaja i autonomijom volje i to na način da se potpisuju ugovori o sufinansiranju sa općinama Ze-do kantona i to u skladu sa stavkama u budžetima općina, a ne u skladu sa stvarnim potrebama Ustanove.

Iz tih razloga, finansijska situacija u Ustanovi je u konstantnom problemu i nije adekvatno riješena.

Jedan od mogućih rješenja su izmjene postojećeg Zakona koji će se po Zakonu stvoriti obaveza sufinansiranja ustanova i od strane Kantona odnosno općina Ze-do kantona u kojem pomenuti imaju interes, s obzirom na djelatnost ustanova. S tim u vezi, predlažem izmjene postojećih članova 151. stav 3. i člana 152.stav. 2, na način da se stvori obaveza da u slučaju da interes u određenoj ustanovi ima i općine/grad ili Ze-do kanton, iste moraju uzeti udio u finansiranju.

Navedenim izmjenama bismo riješili problem finansiranja ustanova koji imaju značaj za cjelokupan Ze-do kanton.

Zenica, 08.08.2019.godine.

***

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Sl. novine ZDK”, broj 13/07, 13/11, 03/15 i 2/16)

Postupak donošenja: redovan

Nosilac izrade: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK

Predlagač: zastupnica Meldina Ugarak,

Rok: kraj 2019.godine prijedlog,

Pravni osnov: Član 111. Poslovnika o radu Skupštine ZDK,

Razlozi donošenja: Usljed činjenice da postoje određene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona, a u kojima interes imaju u većem ili manjem obimu i općine/grad sa područja Ze-do kantona, kao i sam Zeničko-dobojski kanton, potrebno je izvršiti izmjene postojećeg Zakona u dijelu koji određuje način finansiranja ustanova sa područja ZDK.