Meldina Ugarak: Hitno zaustaviti prijem policajaca u ZDK dok se žalbeni postupci ne okončaju

Meldina Ugarak, zastupnica u Skupštini ZDK je na jednoj od prethodnih sjednica pokrenula inicijativu da se obustave sve konkursne aktivnosti i prijem novih policijskih kadrova dok se ne okonča postupak žalbi i prigovora na svim nivoima.

Izražavajući razočarenje na konstataciju Rame Isaka da se radi o “nečijoj djeci”, misleći da ista osporavaju valjanost konkursne procedura, Ugarak je izrazila žaljenje da se takvim konstatcijama opravdava nekvalitetan rad ili proceduralne pogreške, te da se na taj način linčuju kandidati koji imaju pravo da se bore za svoje elemntarna prava – pravo na rad.
Meldina Ugarak je navela primjer kandidatkinje Salčinović Đane kao primjer pogrešnog tumaćenja materjalnog prava. Spomeuta kandidatkinja je na kraju konkursne provjere bila na 5 mjestu ali nije primljena. Njena prava osporena su na osnovu urednog ljekarskog nalaza da je sposobna za tražene poslove, a sporna je i tetovaža koja se, navodno, ne može adekvatno prekriti odjećom.

Sada već kontraverzni prijem novih policijskih kadrova u ZDK, iako hvaljen kao najtransparentiniji, doveden je pod znak pitanja i za očekivati je da se uočene greške isprave. Zbog toga je inicijativa Meldine Ugarak opravdana, a svi kandidati kojima je učinjena nepravda zaslužuju podršku skupštinskih zastupnika i pravne države.

Historijat problema Đane Salčinović počinje obavještenjem da je provjeru sposobnosti za mlađeg inspektora završila kao peta o provjeravanim pokazeljima.

25.08.2021. godine, Komisija MUP-a zadužena za provođenje procedure javnog oglasa za zapošljavanje – obavještava Đanu Salčinović da nije zadovoljila na ljekarskom pregledu i poziva se na ponovni ljekaski pregled 27.08.2021. godine.

U prilogu i Etički kodeks na koji se poziva MUP u “Obavijesti o razultatu ljekrskog pregleda”

Na ovakav postupak Đana Salčinović ulaže žalbu

Osim toga, obraća se organizaciji Transparency International u BiH – TI BiH koja ima Sporazum sa MUP ZDK o praćenju sprovođenja procedure po javnom pozivu

Iz svega rečenog – priloženog uz ovaj rukopis, više nego evidentno je kršenje materijalnih prava. Dopunska uslovljavanja, ljakarski pregledi i šta sve ne, sigurno nisu nešto što ide u prilog akterima ovog predmetnog slučaja.
Javni poziv je morao sadržavati sve uslove koje kandidati trebaju da zadovolje, bilo kakvo retroaktivno korigovanje tih uslova nema nikakvu opravdanost.

Zbog toga zastupnička inicijativa Meldine Ugarak ima svoje opravdanje, a Đana Salčinović zaslužuje radno mjesto za koje je ispunila sve tražene uslove.

Ako je neko napravio proceduralnu pogrešku, neka se istog pozove na odgovornost, a institucije vlasti nemaju pravo da štite od odgovornosti pojedince ili više njih ako su napravili bilo kakvu pogrešku, ili pobrkali elementarne činjenice.

M.H. – magazinplus.eu