NaslovnicaBiHPrivredaKTK prodaje i...

KTK prodaje i tehnološku cjelinu za preradu kože i krzna u Topuzovom polju

Na osnovu člana 2. i člana 26. stav 1. tačka c Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/97, 8/99, 32/00, 45/00, 54/00, 61/01, 33/02, 28/04, 44/04 i 42/06), člana 51. I 52. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/05-Prečišćen tekst, 53/07 I 76/09), Odluke Nadzornog odbora  „KTK Visoko” d.d. Visoko broj XI-1/12 od 03.10.2012. godine, Saglasnosti Vlade Federacije BiH broj:V broj:1356/2012 od 17.10.2012. godine i Odluke direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj: 03-19-924-1/12 od 24.10.2012. godine, Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH objavljuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zatvorenih ponuda za prodaju Tehničko-tehnološke cjeline za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko

Naziv predmeta:   Tehničko-tehnološka cjelina za preradu kože i krzna u Topuzovom polju, vlasništvo „KTK Visoko“ d.d. Visoko.

Adresa predmeta: Topuzovo polje bb, Visoko

Prodavac:  „KTK Visoko” d.d. Visoko , Prijeko broj 1, Visoko putem Agencije   za privatizaciju u Federaciji BiH, Alipašina 41, Sarajevo.

Opis predmeta:

– Fabrika krupne kože i krzna koja se nalazi na k.č. 564/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2 i 3 sa pripadajućim zemljištem 35.170 m2

 

-Fabrika regenerata i ostale privredne zgrade označena kao k.č. 567/1, K.O.Kraljevac, zk.ul. 213, poslovna zgrada u privredi br. 1,2,4,7,8,9,10 i 11 sa pripadajućim zemljištem površine 33.267 m2

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 567/4 , K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 3.400 m2

– zemljište „Očazi“ na kome se nalaze objekti spoljnjeg vodovoda k.č. 53/1, K.O. Kraljevac, zk.ul 213, površine 25.054 m2 u vlasništvu 1/1

–  objekat spoljnjeg vodovoda „Bijele vode“ koji se nalazi na k.č. 305, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, sa pripadajućim zemljištem 11 m2, u vlasništvu 1/1

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 568, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 12.264 m2

– zemljište uz privrednu zgradu „Topuzovo polje“ k.č. 569 K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 2.104 m2

– nekategorisani put u Topuzovom polju k.č. 871/1, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 1.633 m2

 

– nekategorisani put u Topuzovom polju k.č. 871/2, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 1.063 m2

– zemljište u Topuzovom polju na kojem je izgradjena kapija k.č. 795, K.O. Kraljevac, zk.ul. 213, površine 3.209 m2

– zemljište uz privrednu zgradu u Topuzovom polju k.č. 565/1, K.O.Kraljevac, zk.ul.213, površine 12.460 m2

– objekat spoljnjeg vodovoda „Lopare“ koji se nalazi na k.č. 1714/2, K.O.Moštre, z.k.ul.  1136 površine 93 m2, u vlasništvu ½,

– objekat spoljnjeg vodovoda „Očazi“ koji se nalaze na k.č. 53/3 površine 135 m2, 53/4 površine 300 m2 i 54 površine 236 m2, K.O. Kraljevac, zk.ul. 215 sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi u vlasništvu ½

Pojedine nekretnine navedene u opisu predmeta označene su kao poljoprivredno zemljište te su u vezi s tim izdata uvjerenja Općine Visoko u svrhu privatizacije.

Za sljedeće nekretnine „KTK Visoko“ d.d. Visoko će kupcu omogućiti pravo korištenja istih, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima a što će se regulisati posebnim ugovorom između kupca i prodavca.

– Objekat spoljnjeg vodovoda „Ravne“ koji se nalazi na k.č. 821, K.O. Kraljevac, z.k.ul. 215, sa pripadajućim zemljištem površine 1.245 m2, koje se nalazi u vlasništvu ½

– crpna stanica koja se nalazi na k.č. 14, K.O. Kraljevac, z.k.ul. 213, sa pripadajućim zemljištem 148 m2, u vlasništvu 1/1

– trafo stanica za potrebe objekata spoljnjeg vodovoda k.č.1825, K.O. Moštre, zk.ul. 269

– objekat spoljnjeg vodovoda koji se nalazi na k.č. 1825, K.O. Moštre, zk.ul. 269, sa pripadajućim zemljištem 592 m2, u vlasništvu 1/1

– Bara – rezervoar k.č.1434/1, K.O. Kraljevac, zk.ul.213, površine 2.973 m2

– zemljište koje se nalazi u vodozaštitnoj zoni k.č. 1713 površine 3.331 m2, 1714/1 površine 1.226 m2, 1715 površine 2.434 m2, K.O. Moštre, zk.ul. 269, koje se nalazi u vlasništvu 1/1

Na predmetu prodaje upisane su hipoteke u korist:

Porezna uprava-Kantonalni porezni ured Zenica;

Investiciono-komercijalna banka d.d. Zenica;

JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo;

Central profit banka d.d. Sarajevo;

ABS banka Sarajevo, Filijala Visoko;

Unicredit bank d.d. Mostar;

Zeničko-dobojski kanton Zenica;

Navedeni povjerioci dali su saglasnosti za prodaju naprijed navedenih nekretnina

Na predmetu prodaje upisane su zabilježbe u korist:

Semić Emine iz Visokog

SARL GAMM TRADING COMPANI

Prodavac se obavezuje da će iz ostvarene kupoprodajne cijene izmiriti obaveze po osnovu upisanih hipoteka i zabilježbi.

KRITERIJI ZA VREDNOVANJE PONUDA:

 

1. Cijena ……………………………………………………………..350 bodova ili 35%

Početna cijena iznosi 28.681.627,00 KM. Cjelokupan iznos ugovorene cijene predmeta prodaje plaća se u gotovom novcu i ponude sa cijenom nižom od početne neće biti vrednovane po ovom kriteriju.

2. Zapošljavanje …………………………………………………..350 bodova ili 35 %

Preuzimanje 150 (stotinupedeset) radnika „KTK Visoko“ d.d. Visoko u roku od 30 dana po zaključivanju kupoprodajnog ugovora i njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme, a na period od najmanje 3 (tri) godine od dana prijema.

3. Nova finansijska ulaganja…………………………………300 bodova ili 30%

Nova finansijska ulaganja u iznosu od 2.000.000,00 KM u periodu od 12 mjeseci od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora i to u renoviranje objekta.

Izabrani ponuđač će nakon potpisivanja ugovora o kupoprodaji biti u obavezi da Agenciji za privatizaciji u Federaciji Bosne i Hercegovine dostavi bezuslovnu, neopozivu i plativu na prvi poziv, bankarsku garanciju u iznosu od 35% od ukupno ponuđenog iznosa za investicije, prema uslovima koji će biti regulisani ugovorom.

Podnošenje ponuda i obaveze ponuđača:

Pravo učešća na tenderu imaju sva fizička i pravna domaća i strana lica u skladu sa članom 12. Zakona o privatizaciji preduzeća.

Ponuda se podnosi u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifra predmeta prodaje, šifra podnosioca ponude i naznaka “PONUDA”.

Uz kovertu sa ponudom podnosilac je dužan priložiti:

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “IDENTITET”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži podatke o identitetu podnosioca i izjavu da ponuđač ispunjava uvjet iz člana 3. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća (“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/04). Izjava za fizička lica treba biti ovjerena od nadležnog organa, a za pravna lica pečatom preduzeća. Pravna lica uz ovjerenu izjavu obavezni su dostaviti ovjerenu fotokopiju sudske registracije od nadležnog organa.

– posebnu zapečaćenu kovertu na kojoj je napisano “DOKAZ O UPLATI”, šifra ponuđača i šifra predmeta prodaje, a koja sadrži dokaz o uplati depozita i dokaz o uplati naknade za učešće.

Depozit u iznosu od 100.000,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540012000051021 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.   Naknada za učešće na tenderu u iznosu od 28.681,00 KM uplaćuje se na račun Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH broj 1540011100651792 kod Banka Intesa Sanpaulo Sarajevo.

Ponude se podnose bezuslovno u skladu sa kriterijima iz javnog poziva neposredno ili preporučenom poštom na adresu: Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, Sarajevo, ul. Alipašina br. 41, do 16,00 sati dana 13.11.2012. godine, ne otkrivajući pri tome identitet. Prijave podnesene poštom smatrat će se valjanim (blagovremeno podnesenim) ukoliko je vrijeme otpreme poštom u skladu sa naznačenim rokom.

Ponuđač može odustati od učešća na tenderu o čemu je dužan pismenim putem obavijestiti Agenciju najkasnije 7 (sedam) dana prije roka utvrđenog za objavljivanje rangiranih ponuda. U tom slučaju ponuđač ima pravo na povrat depozita.

Vrednovanje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača

Vrednovanje ponuda, izbor najpovoljnije ponude i objavljivanje rangiranih ponuda vrši se u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela.

Javno objavljivanje najbolje rangiranih ponuda održat će se u prostorijama Agencije, Sarajevo, ul. Mustajbega Fadilpašića br. 1, dana 19.11.2012. godine u 14,00 sati.

Ostale informacije

Dodatne podatke i uvid u dokumentaciju zainteresovani mogu dobiti u Agenciji i od prodavca.

Za sve dodatne podatke o predmetu prodaje i informacije o postupku tendera kupci se mogu obratiti:

Kontakt osoba u Agenciji: Fikret Talić, 033/212-884

Kontakt osoba u preduzeću:  Fuada Jusić, 062/273-847

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama :

“Dnevni avaz” Sarajevo

“Oslobođenje” Sarajevo

“Dnevni list”  Mostar

Komentari

komentara

Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.