Konkurs za prijem odgajatelja i stručnih saradnika u obdaništu

JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO – KONKURS

Na osnovu  Zakona o radu br. 26/16 , Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju član 32. („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 7/10), Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa (br. 04-135/16 od 13.07.2016 ),  Pedagoških standarda i normativa  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/11) .

Upravni odbor  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko raspisuje:

K O N K U R S

Za prijem u radni odnos odgajatelja i stručnih saradnika na određeno radno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca u JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

I

 1. Raspisuje se konkurs za radno mjesto odgajatelja na određeno radno vrijeme  a najduže do 15.08.2018.  – 2 izvršioca.
 2. Raspisuje se konkurs za radno mjesto Bakaleurat/Bechelor Psihologije na određeno radno vrijeme  a najduže do 15.08.2018.  – 1  izvršilac.
 3. Raspisuje se konkurs za radno mjesto Bekaleurat/Bechelor Pedagogije na određeno radno vrijeme a najduže do 15.08.2018.  – 1  izvršilac.

( Kandidati su dužni u prijavi navesti za koju poziciju se prijavljuju)

II

Uz prijavu na konkurs sa kraćom biografijom, kandidati su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju  opštih uslova propisanih Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju:

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , profesor predškolskog odgoja i obrazovanja, Bakaleaurat/Bachelor predškolskog odgoja i obrazovanja ili VŠ,

nastavnik predškolskog odgoja i obrazovanja za poziciju broj 1)

 1. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , Bakalaaureat/Bachelor Psihologije za poziciju br.2)
 2. Diplomu o završenoj školskoj spremi (VSS , Bakalaaureat/Bachelor Pedagogije za poziciju br.3)
 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca)
 4. Uvjerenje o nekažnjavanju , dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao (ne starije od 3 mjeseca)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih
 6. Ljekarsko uvjerenje dostavlja se po izvršenom izboru kandidata, a prije stupanja na posao

III

Kandidati su dužni dostaviti i dodatnu dokumentaciju na osnovu koje će se izvršiti bodovanje u skladu sa  Kriterijima:

 1. Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 2.  Dokaz o dužini radnog staža u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja
 3. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi,
 4. Uvjerenje/potvrda ili drugi adekvatan ovjeren akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja,
 5. Potvrda ili drugi adekvatan akt izdat od strane obrazovnih ustanova kao organizatora volontiranja,
 6. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva demobilisanog borca,
 7. Rješenje/Uvjerenje nadležne općinske službe o priznavanju svojstva člana porodice šehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca,
 8. Ovjerena kopija važećeg ugovora o radu ( za kandidate koji su u radnom odnosu na određeno vrijeme).

IV

Zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija za bodovanje, a u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata  ( br. 04-135/16 od 13.07.2016)  koja će sačiniti rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i istu objaviti na oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko .

V

Intervju za kandidate koji ispunjavaju uslove utvrđene konkursom će obaviti komisija za intervju u prostorijama JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,  o ćemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

Intervju je obavezan za sve kandidate, te ukoliko kandidat ne pristupi zakazanom intervjuu smatraće se da je odustao od konkursa.

VI

Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci.

Primljeni kandidat dužan je u roku od sedam(7) dana od dana prijema priložiti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje o nekažnjavanju.

VII

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja u  dnevnom listu Oslobođenju,   Web stranici općine Visoko i Oglasnoj ploči JU za predškolski odgoj i obrazovanje  Visoko.

Nepotpune, neuredne  i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u  JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko, u zatvorenoj koverti na adresu:

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko

Donje Rosulje bb, Visoko

Sa naznakom:

Prijava na konkurs za radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

UPRAVNI ODBOR JU ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE VISOKO