Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnih nadarenih studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko u akademskoj 2016. i 2017. godini broj 01/2-02-1696/16 od 18.11.2016.godine Služba za društvene djelatnosti i boračko invalidsku zaštitu raspisuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja općine Visoko u akademskoj 2016/2017 godini

 

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove :

 

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području općine Visoko;

c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na

način finansiranja ( redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni

samofinansirajući);

d) studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i

uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim i

takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocijena 5 od I – IV razreda srednje škole);

e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom ocjene od 9,00

tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom.

 

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

 

– studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih

godina;

– studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;

– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

 

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 

– Prijava prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)

– Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu

redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;

– Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)

– Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom

državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa

izvedenom prosječnom ocjenom;

–  Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim

ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– Ovjerena  izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

 

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za društvene djelatnosti, boračko – invalidsku zaštitu, sa naznakom „ Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko“, najkasnije do 12.12.2016.godine do 16:00 sati.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.

 

 

Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu   

visoko.gov.ba