Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima …

Na osnovu člana 1. i 4. Odluke o odobravanju sredstava za dodjelu stipendija redovnih nadarenih studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko u akademskoj 2017. i 2018. godini broj 01/2-02-1443/17 od  12.10.2017.godine Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

 

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima, sa područja općine Visoko u akademskoj 2017/2018 godini

 

1. Pravo učešća na Konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove :

 

a) da su državljani Bosne i Hercegovine;

b) da imaju prebivalište na području općine Visoko;

c) da su redovni studenti I i II ciklus studija na visokoškolskim ustanovama bez obzira na način finansiranja ( redovni koje finansira osnivač visokoškolske ustanove i redovni samofinansirajući);

d) studenti I godine studija, koji će svoj izvanredni status dokazati posebnim pohvalama i uspjesima u IV godini srednje škole (učenik generacije, pobjednik na kantonalnim takmičenjima većih nivoa, te prosjekom ocijena 5 od I – IV razreda srednje škole);

e) da su studenti druge i viših godina studija sa minimalnim prosjekom ocjene od 9,00 tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom.

 

2. Pravo učešća na Konkursu nemaju:

 

– studenti koji ne zadovoljavaju Kriterije prosjeka ocjena iz prethodnih akademskih godina;

– studenti koji ponovo upisuju istu godinu studija;

– studenti koji primaju stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

 

3. Uz prijavu na Konkurs potrebno je dostaviti sljedeće dokumente:

 

– Prijava prebivališta ( ne starija od 6 mjeseci)

– Uvjerenje da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovnog studenta s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra;

– Svjedodžbe I-IV razreda srednje škole (za studente I godine I ciklusa studija)

– Dokaz o izboru učenika generacije (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje, diplome o učešću i postignutim rezultatima na kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom takmičenju (za studente I godine I ciklusa studija)

– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

–  Za studente drugog ciklusa studija uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom cjelokupnog prethodnog studija sa izvedenom prosječnom ocjenom;

– Ovjerena  izjava kandidata da ne prima stipendiju po bilo kom drugom osnovu.

 

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju uslova moraju biti originali ili ovjerene kopije.

 

Konkurs je otvoren do 03.11.2017.godine, do 16 sati.

 

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u šalter Sali Općine Visoko ili putem pošte na adresu: Općina Visoko, Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „ Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija redovnim nadarenim studentima I i II ciklusa studija sa područja općine Visoko“, najkasnije do 03.11.2017.godine do 16:00 sati.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Dostavljena dokumentacija se ne vraća.