Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika djeci branilaca

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
GRAD VISOKO
Služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama–djeci branilaca u školskoj 2021./2022.godini broj 13/03-2-3-37-8692/21 od 23.06.2021. godine, Gradska služba za opću upravu, inspekcijske poslove i boračko-invalidsku zaštitu, dana 29.06.2021. godine objavljuje

K O N K U R S
za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika
– djeci branilaca za školsku 2021./2022. godinu

I. Predmet konkursa
Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada Visoko u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu Visoko, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu Visoko, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola–djeci branilaca za školsku 2021./2022.godinu.
Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:
1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM
2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM
II. Pravo učešća na konkursu imaju:

 • djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
 • djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
 • djeca umrlih demobiliziranih branilaca–učesnika rata;
 • djeca ratnih vojnih invalida–učesnika rata;
 • djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.
  III. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
  1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;
  2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
  3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;
  IV. Kriteriji za izbor kandidata:
  Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
  – ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
  • socijalno-ekonomska situacija;
  • učešće u Oružanim snagama;
  Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.
  Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

 • ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;
 • ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;
 • ovjerena kućna lista;
 • uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općini Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;
 • uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
 • ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
 • ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
 • potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva (ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/staratelj u vremenu od 29.06. do 20.07.2021. godine u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu grada Visoko.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

POMOĆNICA GRADONAČELNIKA
Edina Ahmetović