Konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2019/2020.godinu

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 4/14. i 1/18.) (u daljem tekstu Uredba) i tačke 8. Instrukcije za provođenje konkursne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama – djeci branilaca u školskoj 2019/2020.godini broj 13/03-2-3-38-10336/19. od 25.06.2019.godine, Gradska služba za BIZ, dana 01.07.2019.godine objavljuje

K O N K U R S

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika – djeci branilaca za školsku 2019/2020.godinu

I Predmet konkursa

Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije (djeca branilaca) koji imaju prebivalište na području grada Visoko u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u gradu Visoko, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradu Visoko, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branilaca za školsku 2019./2020.godinu.

Visina novčane pomoći određena je u sljedećim iznosima:

1) za kupovinu obaveznih udžbenika u osnovnim školama…………………..100,00 KM

2) za kupovinu obaveznih udžbenika u srednjim školama…………………….150,00 KM

II. Pravo učešća na konkursu imaju:

– djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;

– djeca umrlih ratnih vojnih invalida;

– djeca umrlih demobiliziranih branilaca – učesnika rata;

– djeca ratnih vojnih invalida – učesnika rata;

– djeca demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u periodu od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci ako su u Oružane snage stupili kao maloljetna lica.

III Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:

1) koji obnavljaju istu godinu školovanja;

2) čiji su članovi porodičnog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;

3) čija primanja po članu porodičnog domaćinstva prelaze iznos od 200,00 KM;

IV Kriteriji za izbor kandidata:

Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obaveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:

– ostvaren uspjeh u prethodnoj školskoj godini;

– socijalno-ekonomska situacija;

– učešće u Oružanim snagama;

Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih, nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branilaca.

Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17. do 19. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca i članova njihovih porodica i istaknuti su na oglasnoj ploči Grada Visoko i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

V Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:

– ovjerena kopija lične karte roditelja-staratelja;

– ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedočanstva iz predhodne školske godine;

– ovjerena kućna lista;

– uvjerenje o prebivalištu na području Kantona u trajanju od najmanje 24 mjeseca, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti BIZ ostvaruju u gradu/općinama Kantona, kao i povratnike u Republiku Srpsku;

– uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;

– ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;

– ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;

– potvrda o statusu pripadnika branilačke populacije koji se dokazuje rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ( ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o periodu učešća u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

VI Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.

Za djecu pripadnika branilačke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj u vremenu od 01.07. do 22.07.2019. godine u Službi za branilačko-invalidsku zaštitu grada Visoko .

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.