Konkurs za direktora JU Centar za socijalni rad Visoko

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO – KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH /“Sl.novine FBiH „ broj: 12/03, 34/03 i 65/13/,  Člana 29. Uredbe sa zakonskom snagom o Ustanovama /Sl. glasnik BiH broj: 6/92, 8/93 i 13/94/ Člana 32. i 33. Pravila JU Centar za socijalni rad Visoko i Člana 16. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj: 01/1-53-407, Odluke UO broj: 01/1-53-412, Upravni odbor na 23. sjednici održanoj dana 10.08.2017. godine, –  raspisuje :

J A V N I    K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Visoko

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Centar za socijalni rad Visoko na period od četiri (4) godine.

Opis pozicije direktora:

Neposredno rukovodi Centrom, predstavlja i zastupa Centar, organizuje rad i poslovanje Centra, odgovara za zakonitost rada, pravilno i zakonito materijalno-finansijsko poslovanje, donosi opće i pojedinačne akte za koje je zakonom, drugim propisima i internim aktima ovlašten, u skladu sa Zakonom i drugim propisima odlučuje o pravima iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom, dužnostima ili odgovornostima zaposlenika, predlaže Upravnom odboru program rada, finansijski plan, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova i radnih zadataka i druge normativne akte, preuzima mjere za efikasno i zakonito izvršenje odluka, zaključaka, preporuka i smjernica Upravnog odbora, podnosi izvještaj o radu i finansijski izvještaj, vrši kontrolu i likvidaciju internih obračuna i ulaznih faktura, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Pravilima Centra i odlukama Upravnog odbora.

 

Kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove:

A) Opće

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da je stariji od 18 godina,

– da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

– da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji su nespojivi sa obavljanjem dužnosti direktora

– da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

B) Posebne

– da ima najmanje završen VII stepen stručne spreme, odnosno završen najmanje prvi ciklus  bolonjskog studija visokog obrazovanja u trajanju  od najmanje tri studijske godine sa akademskom titulom i stručnim zvanjem bakalureat/bachelor (180 ETC bodova) fakulteta društvenog smjera

– nakon završene visoke stručne spreme da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci, u oblasti socijalne zaštite

– poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta:

 

a) kraću biografiju, adresu i kontakt telefon,

b) izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena fotokopija (ne starije od tri (3) mjeseci osim ako se radi o dokumentu koji je trajnog karaktera)

c) uvjerenje o državljanstvu,  original ili ovjerena fotokopija (ne starije od tri (3) mjeseca)

d) ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

e) uvjerenje/dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),

f) uvjerenje/dokaz da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup (ne starije od tri (3) mjeseca),

g) ovjerenu fotokopiju diplome (ovjera ne starija od 3 mjeseca),

h) dokaz da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina rada na poslovima u oblasti socijalne zaštite

i) dokaz o poznavanju rada na računaru.

Dokumenti koji se traže po konkursu i prilažu treba da budu original ili ovjerene kopije, ne starije od tri (3) mjeseca.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petnaest /15/ dana od dana objavljivanja ovog konkursa u

listu „Oslobođenje“ Sarajevo, na web stranici Općine Visoko i oglasnoj tabli JU Centra za socijalni rad Visoko.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, bit će  pozvani na intervju sa Komisijom za izbor i imenovanje direktora.

 

Upravni  odbor  imenuje  direktora sa  liste  koju  je  utvrdila  konkursna  komisija uz prethodno pribavljenu saglasnost Osnivača.

Kandidat koji bude izabran obavezan je prije stupanja na dužnost dostaviti Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje kojim dokazuje opću zdravstvenu sposobnost.

 

Prijave sa doznakom o ispunjavanju navedenih uslova dostaviti na adresu:

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD VISOKO

Upravni odbor

ul. Islamovića br. 10

71300 Visoko

 

Sa naznakom:

Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora ustanove    – NE OTVARATI –