Konačna preliminarna lista redovnih studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju

Na osnovu raspisanog Konkursa za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog i drugog ciklusa studija sa prebivalištem na području ZE-DO kantona za akademsku 2018/2019.godinu, Komisija je sačinila Konačnu preliminarnu listu na koju kandidati imaju mogućnost ulaganja žalbe.

Konačna preliminarna lista može se pogledati na Oglasnoj ploči Grada Visoko svakim radnim danom od 08:00 – 16:00, počev od 20.06.2019. i na web stranici Grada Visoko.

Kandidati na Konačnu preliminarnu lista mogu uložiti žalbu putem nadležne službe koja se podnosi Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana od dana objavljivanja Obavijesti konačne preliminarne liste na Oglasnoj ploči Grada Visoko Službi za finansije, privredu i društvene djelatnosti, na protokol Grada Visoko.

U prilogu: Konačna preliminarna lista