Home Lokalne Teme Ko su novi volonteri u Općini Visoko?

Ko su novi volonteri u Općini Visoko?

0
Ko su novi volonteri u Općini Visoko?

Rang lista kandidata:

Diplomirani pravnik, odnosno bakalaureat/bachelor prava:

1. Lepić (Husin) Mirha – 32,50
2. Kaldžija (Husein) Mirha – 30,00
3. Sadiković (Mevludin) Azra – 29,50
4. Ohran (Ismet) Ahira – 28,60
5. Smajić(Dervo) Adna – 27,30
6. Duharkić (Mehmed) Adna – 27,00
7. Mušija (Muhamed) Ajla – 21,00

Diplomirani ekonomista, odnosno bakalaureat/ bachelor  ekonomije:

1. Subaša (Safet) Anisa – 32,43
2. Dokso (Samir) Amila – 25,15

Diplomirani inženjer arhitekture, odnosno bakalaureat/bachelor -inženjer arhitekture:

Prijavljen 1 kadidat sa nepotpunom dokumentacijom.

Diplomirani inženjer građevinarstva, smjer hidrotehnički ili saobraćajni, odnosno bakalaureat/bachelor – inženjer građevinarstva:

Nije bilo prijavljenih kandidata.

Diplomirani inženjer saobraćaja,  odnosno bakalaureat/bechelor – inženjer saobraćaja – smjer komunikacijske tehnologije:

1. Selimović (Džemal) Adisa – 27,25

Diplomirani žurnalista, odnosno bakalaureat/bechelor – smjer poslovne komunikacije:

1. Habul-Velagić (Šaćir) Ajla – 26,44
2. Dusper (Anto) Ivana – 20,75

Diplomirani inženjer poljoprivrede, odnosno bakalaureat/bachelor prehrambene tehnologije, smjer biljna proizvodnja:

Nije bilo prijavljenih kandidata.

Komisiju za rangiranje kandidata su činile:

1. Edina Ahmetović, predsjednik Komisije,s.r.
2. Dinka Omanović, član Komisije,s.r.
3. Edina Ferizović, član Komisije,s.r.
4. Melina Hodžić Travančić, član Komisije, s.r.
5. Zulejha Bajramović, sekretar Komisije,s.r.

Na osnovu rang liste je donsena i odluka o primanju novih volontera u Općinu:

Na osnovu člana 33. Statuta općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 1/11 i    8/13), člana 8. Odluke o raspisivanju javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu  općine Visoko, broj 01/2-02-262/15 od 17.03.2015. godine i Izvještaja o radu Komisije za provođenje javnog poziva za prijem volontera na rad u službama za upravu  općine Visoko, broj 01/2-02-263-1/15 od 28.4.2015. godine, Općinska načelnica Visoko, donosi

O  D  L  U  K  U

o izboru kandidata – volontera

I

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u službe uprave općine Visoko izabrano je 9 kandidata – volontera kako slijedi:

a)diplomirani pravnik / bachelor prava

1. Lepić Mirha,
2. Kaldžija Mirha,
3. Sadiković Azra,
4. Ohran Ahira i
5. Smajić Adna

b) diplomirani ekonomista/bachelor ekonomije

1. Subaša Anisa,
2. Dokso Amila,

c) diplomirani inžinjer saobraćaja/bachelor inžinjer saobraćaja, smjer telekomunikacijske tehnologije 

1. Selimović Adisa

d) diplomirani žurnalista, odnosno bachelor žurnalistike – smjer poslovne komunikacije

1. Habul Velagić Ajla,

II

 Sa izabranim kandidatima – volonterima, Općinska načelnica će zaključiti ugovor o volontiranju na period od 12 mjeseci, počev od 06.05.2015. godine do 06.05.2016. godine

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na oglasnoj ploči  Općine i web stranici općine Visoko.

 

Broj: 01/2-02-398 /15.                        OPĆINSKA NAČELNICA

Datum: 05.05.2015.godine.                     mr.sci Amra Babić,s.r.

Komentari

komentara

X