Kemal Mušinbegović (SDA): Promijenit ćemo sistem vladavine tako da više nikada ne bude dikatatora u Visokom

Kemal Mušinbegović je član izvršnog odbora SDA Visoko i član Komisije za nadzor rada policije u Zeničko – dobojskom kantonu. Na prošlim Lokalnim izborima bio je nosilac liste SDA Visoko koji je dobio i najviše glasova. U intervju za Visoko.co.ba potpuno otvoreno govori o aktuelnoj političkoj situaciji u Visokom.

Gospodine Mušinbegović, Klub vijećnika SDA uputio je Amandmane na prijedlog ”Statuta Grada Visoko”. Uvidom u prijedloge stiče se dojam da se radi o suštinskim promjenama koje bi ukoliko se usvoje značile potpuni zaokret u načinu vladavine u Gradu Visokom. O čemu se zapravo radi?

Upravo tako. Stranka demokratske akcije je u proteklom periodu ukazivala na greške koje je lokalna vlast činila i čini a koje su se drastično odrazile na pad kvaliteta života građana. Otvorili smo oči narodu, i to nije bilo nimalo jednostavno usljed diktature koju provodi aktuelna vlast na čelu sa gradonačelnicom i nezavisnom kandidatkinjom Amrom Babić. Svjedoci smo svakodnevnoj medijskoj blokadi i propagandi koju Amra Babić provodi preko Javne radio televizije Visoko. Ipak, SDA je pokazala koliko je jaka i koliko joj narod vjeruje, tako da nema te dikature i blokade koja nam može stati na put. Ukazali smo na bahatost, osionost, rastrošnost i kriminal. Narodu u Visokom je sada jasno da njihovim gradom upravljaju dajdžići, sestrići, amidžići i ostali podobni, a prilično nesposobni kadrovi koji su tu radi vlastitog bogaćenja. Narodu je jasno da su sporazumi i saradnja sa načelnicama koje slave ratne zločince Karadžića i Mladića sramni i da vrijeđaju. Trebalo bi nam deset intervjua da pobrojimo sve katastrofalne greške koje je počinila aktuelna vlast u Visokom, od vode koja je skuplja od struje, preko usisivača koji koštaju više od automobila i srdačnih prijema «Delija», do rupa na cesti, totalnog kraha u doba pandemije i ogromnih rupa u budžetu. Sve je ovo bilo dovoljno da narod progleda i shvati o kakvoj se prevari radi kada je riječ o Amri Babić. Zato, od sada nudimo rješenja. Prošle sedmice smo ponovili da je cijena vode nerealno visoka, i da čim budemo u prlici idemo sa sniženjem cijene i priključaka. U tom smislu treba shvatiti i ove prijedloge Amandmana na Statut Grada Visoko. Ovi Amandmani će značiti suštinsku promjenu politike. Ove Amandmane mi donosimo čim osiguramo većinu u Vijeću. To znači najkasnije nakon lokalnih izbora 2020. godine ako Bog da.     

Prvi Amandman se odnosi na «ustavnost i zakonitost» akata. Zahtijevate da se konkretno u član 18. stav tri iza rečenice ”Vijećnici odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje donosi Gradsko vijeće u okviru svojih nadležnosti” stavi zarez i dopuni rečenica sa ”a s njima zajedno odgovaraju i predlagači akata, sekretar Gradskog vijeća i članovi komisije koja je razmatrala akt.”. Možete li pojasniti?

Svako ko radi svoj posao treba da odgovara za zakonitost i ustavnost, te shodno činjenici da vijećnici ne moraju imati adekvatno pravno obrazovanje odgovornost za ustavnost i zakonitost moraju preuzeti svi u lancu od predlagača akta, sekretara Gradskog vijeća, do članova komisije koja je razmatrala akt, a kako bi se postigla puna ozbiljnost u radu i ispoštovao princip ravnomjerne odgovornosti.

Obzirom da je praksa pokazala da Gradsko vijeće usvaja neustavne odluke, na kojima insisitira predlagač ovom izmjenom pojačala bi se odgovornost i spriječila potencijalna zloupotreba Gradskog vijeća od strane predlagača, te bi u ovom slučaju svi vodili računa o ustavnosti i zakonitosti akata koji se nalaze na sjednicama Gradskog vijeća, a što bi osiguralo pravičnije donošenje akata bez bojaznosti da se nešto radi s umišljajem ili podvaljivanjem. U ovakvom slučaju odgovornost je ravnomjerno raspoređena.

Ranije smo imali da se gradonačelnica Babić praktično krila iza odluka Vijeća koje su bile neustavne ili su nanijele ogromnu štetu Gradu Visokom. Takva praksa u budućnost, dakle da se gradonačelnik ili neka politička opcija narodnim jezikom kazano «posluži» Gradskim vijećem, ne bi bila više moguća. Svako će morati ponijeti teret odgovornosti za svoje odluke i stavove.  

Kraj trgovini glasova

Jedan od Amandmana odnosi se na sukob interesa vijećnika. Naime, predlaže se da «u članu 19. stav četiri mijenja se i glasi: Gradsko vijeće će donijeti Odluku o prestanku mandata zbog skoba interesa vijećniku koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obavljanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom ili dobije zaposlenje u Javnim ustanovama i Javnim predzećima ili imenovanje na poziciju direktora u Javnim ustanovama kojim je osnivač Grad Visoko».

U praksi smo svjedoci da je vlast kupovala vijećnike na način da nakon dobijanja mandata u gradskom vijeću za podršku aktuelnoj vlasti u smislu formiranja većine u gradskom vijeću dobije zaposlenje ili imenovanje na poziciju direktora u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi. Obzirom da ovakvu zloupotrebu trgovanja narodnim pozicijama treba spriječiti smatramo opravdanim usvajanjem ovog amandmana. Definisanje ovog modela spriječava bilo koju politiku da radi kao što je radila aktuelna vlast na čelu sa Amrom Babić, a što će se na duže staze pokazati korisno, jer vijećnici neće prodavati svoj glas za radna mjesta, a čime isključujemo diktatorski odnos spram svih onih kojim se pomogne na ovakav način i eliminišemo slijepo robovlasničko slušanje i podržavanje svega i svačega, bez obzira na ustavnost ili zakonitost aktata koje treba podržati. 

Donošenje Budžeta je najvažniji čin i ispunjenje demokratske volje građana. Vi predlažete da ukoliko se budžet ne usvoji do 31. marta tekuće budžetske godine, gradonačelnik može proglasiti budžet koji stupa na snagu danom objave u ”Službenom glasniku Grada Visoko”, ali samo u slučaju da je o prijedlogu budžeta vođena rasprava na sjednici Gradskog vijeća i da prilikom glasanja isti nije dobio potrebnu većinu. Proglašenje budžeta bez vođenja rasprave i glasanja o istom na sjednicama Gradskog vijeća povlači krivičnu odgovornost za zloupotrebu položaja Gradonačelnika.

U praksi se pokazalo da ima slučajeva kada Gradonačelnik ne dozvoli Gradskim vijećnicima da glasaju za budžet i amandmane koji trebaju biti sastavni dio budžeta, tako što ga povuče s dnevnog reda i to radi u kontinuitetu sve do 31.03., kada ga sam proglasi. Na ovakav način direktno se preskače institucija Gradskog vijeća, a koristi mehanizam kreacije budžeta i njegovog usvajanje bez rasprave i glasanja od strane Gradskih vijećnika. Da bismo spriječili bilo kakvu zloupotrebu i diktaturu smatramo bitnim izvršiti preciznu formualciju kada Gradonačelnik može sam proglasiti budžet. Imali smo dakle potpuno derogiranje demokratskih načela. Ako se iz lanca odlučivanja izbaci Gradsko vijeće, to znači da se narod više ništa ne pita, i da su džaba glasali.

Amra Babić je suspendovala demokratiju u Visokom  

Insistirate dalje u vašim Amandmanima da je Gradsko vijeće dužno upoznati javnost o obavljanju poslova iz svoga djelokruga i omogućiti prenošenje sjednica Gradskog vijeća putem RTV Visoko.

U Visokom je već 4 godine prisutan medijski mrak. Građani nemaju priliku da prate rad onih vijećnika koje su birali, jer se trenutno izvještava samo ono što vladajuća većina želi da se prenese putem lokalne RTV Visoko. Ne treba nam kontrola uma, već prenos cjelokupne sjednice vijeća kako bi građani bili u potpunosti informisani o svim aktivnostima Gradskih vijećnika.

Bez obzira ko je na vlasti, ne treba da se dopusti diktatorski odnos spram drugih političkih subjekata i treba potpuno transparento omogućiti svima bez obzira koju politiku predstavljaju da imaju priliku svoje diskusije, incijative, pitanja prezentirati javno putem lokalne televizije.

I na kraju, Amandmanom vezanim za kapitalne investicije čini se da unosite suštinsku promjenu u načinu realizacije Budžeta poštujući volju građana. Ubuduće, programe kapitalnih ulaganja ne bi bilo moguće usvojiti bez prijedloga savjeta Mjesnih zajednica i dvotrećinske većine glasova. Možete li pojasniti?

U praksi smo svjedoci da se nisu mnogo ili nikako uvažavali prijedlozi savjeta Mjesnih zajednica vezano za kapitalna ulaganja u infrastrukturu. Drugim riječima, narod se nije pitao. Ovo je vrlo često je imalo za posljedicu da je vlast prioritet u realizaciji projekata stavljala shodno vlastitoj procjeni u odnosu na realnu i stvarnu potrebu na terenu. Cijeneći da imamo savjete i da istim treba dati mogućnost potpunog učešća u kreiranju prioriteta koji će se naći u programu kapitalnih ulaganja i koji će predstavljati realizaciju onoga što teren smatra da treba biti urađeno. Ovim ćemo uvažiti savjete, dati im potpuni legalitet i rješavati projekte po prioritetima. Ovo se odnosi i na programe koji se finansiraju s većih nivoa vlasti, poput vodnih naknada, zaštite okoliša, itd.

Dakle, aktualna vlast je pronašla «rupe» u Statutu, što im je omogućilo privatno bogaćanje i totalno nepoštivanje volje naroda. Na taj način, oni su zaustavili razvoj Grada Visoko. Da bismo krenuli dalje, i vratili našem Visokom značaj koji zaslužuje, moramo narodski kazano «začepiti rupe».

Kakva je vaša procjena, da li će Amandmani biti usvojeni?

Amandmani će, ako Bog da, sigurno biti usvojeni, sa ili bez Amre Babić i njenim poslušnicima. Ovdje je riječ o suštinskim promjenama koje sistemski i u startu eliminišu:

  1. dikataturu
  2. nepoštivanje volje naroda
  3. kriminal

Kroz ove Amandmane mi smo objasnili kako je Amra Babić suspendovala demokratiju u Visokom. Ona je srušila najmanje dva stuba demokratije, zakondavnu vlast preko uzurpacije i derogiranja Gradskog vijeća i demokratsku javnost koja se ostvaruje prije svega preko slobodnog javnog serivsa, tj. RTV Visoko. Da je kojim slučajem mogla, okupirala bi i sudsku vlast. Ostala je samo izvršna vlast, tj. jedino ona i niko drugi, koja za ono što radi nikome ne polaže račune. Zato će narod u novembru suspendovati nju.

visoko.co.ba