Kakve izmjene je federalni “korona zakon” pretrpio u odnosu na prvobitnu verziju?

Federalni “korona zakon” pretrpio je određene izmjene u odnosu na prvu verziju koja se u javnosti pojavila početkom aprila, a među najznačajnijim je izmjena kriterija oko kojih je bilo najviše nezadovoljstva među poslodavcima, izvještava Indikator.ba.

U Prijedlogu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica koji je usvojen na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH 23. aprila subvencioniranje doprinosa predviđeno je za svakog zaposlenika u poslovnim subjektima ukoliko u mjesecu za koji se vrši obračun plaće imaju pad ostvarenog prometa 20 posto i više u odnosu na ostvareni promet u istom mjesecu 2019. godine. U prethodnoj verziji pad prometa je vezivan za prosječni promet u januaru i februaru, što su u Udruženju poslodavaca FFBiH smatrali neprihvatljivim.

Takođe, usvojenim peijedlogom predviđeno je da se zatezna kamata na javne prihode neće obračunvati i plaćati 60 dana od prestanka proglašenja stanja nasreće, a prethodni rok je bio 90 dana.

Prijedlog koji je prošao u Predstavničkom domu ukida obavezu plaćanja akontacije poreza na dobit za sve poslovne subjekte koji koriste subvenciju na osnovu ovoga Zakona, dok se u prvobitnoj verziji odredba odnosila na sve poslovne subjekte, odnosno nije zahtijevala da poslovlni subjekti budu korisnici subvencije.

Usvojenim rješenjem takođe se ukida obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu za sve koji koriste subvenciju na osnovu Zakona, a prethodno se to odnosilo na sve samostalne djelatnosti, odnosno nije zahtijevano da budu korisnici subvencije.

Takođe, brišu su odredbe o prekidu svih upravnih, parničnih i vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme trajanja nesreće, uz obrazloženje da su rokovi i postupanja u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće predmet drugog propisa koji je utvrdila Vlada FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Da bi “korona zakon” stupio na snagu, potrebno je da u identičnom tekstu bude usvojen i u Domu naroda Parlamenta FBiH, te objavljen u Službenim novinama FBiH.

indikator