Kako zaštititi kulturnu baštinu? (Video)

Kako zaštititi kulturnu baštinu? 

Kulturnu baštinu čine materijalna i nematerijalna dobra koja su naslijeđena od prethodnih generacija koja zbog njihove vrijednosti moramo sačuvati za buduće generacije. Kulturna baština u Bosni i Hercegovini je ugrožena na nekoliko različih nivoa.

 Kako bismo široj javnosti pomogli da bolje razumije šta čini našu kulturnu baštinu i na koji način je ugrožena, Centar protiv krijumčarenja umjetninama, u saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, izradio je video klip o ugroženosti materijalne baštine u Bosni i Hercegovini kojeg mnogi nisu svjesni.

Ovaj video koji upućujemo javnosti se objavljuje u godini kada se obilježavaju značajni datumi od kojih želimo izdvojiti:

– 50 godina UNESCO Konvencije o mjerama zabrane i sprečavanja nedozvoljenih uvoza, izvoza i prenosa svojine kulturnih dobara (Pariz,1970. godine)

– 25 godina UNIDROIT Konvencije o ukradenim i ilegalno izvezenim kulturnim dobrima (Rim,1995. Godine)

– 25 godine od osnivanja Interpolove Baze podataka ukradenih umjetničkih djela “Psyche”


 Pitanja i izazovi koji su vezani za nezakonitu trgovinu i krijumčarenje kulturnim dobrima i umjetninama izrazito su složeni. To zahtijeva angažman nadležnih agencija za provođenje zakona, ali i bolju informiranost građana o ovom problemu. Stoga je cilj izrade ovog videa upravo podizanje svijesti građana o važnosti kulturne baštine za cjelokupno društvo i šta mi kao pojedinci možemo uraditi kako bi dali svoj doprinos njenoj zaštiti. U narednom periodu će biti javnosti prezentovana i brošura koja takođe govori o značaju kulturne baštine Bosne i Hercegovine i smjernicama koje je potrebno poduzeti ukoliko neka osoba ugrožava kulturno dobro na bilo koji ilegalan način a protivno zakonima Bosne i Hercegovine.

Važan segment u sprečavanju ilegalne trgovine umjetninama predstavljaju baš građani, te iz tog razloga ovi materijali koje ćemo plasirati u naredne dvije sedmice mogu dati informacije kome se mogu obratiti, ukoliko raspolažu određenim saznanjima o činjenju ove vrste krivičnih djela u šta spada uništavanje, krađa, ilegalna trgovina kulturnim dobarima i sve ostalo što je propisano u zakonima Bosne i Hercegovine.

cpku.org