JU”Dom zdravlja” Visoko – Konkurs za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije

Na osnovu Plana potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika Ze-Do kantona za 2016.godinu Federalnog Ministra zdravstva broj 02-37-7089/16. od 22.12.2016.godine, a u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.Novine FBiH“ broj 46/10 i 75/13) te odredbi Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije i inženjera medicinske biohemije („Sl.Novine FBiH“ broj 62/15), Javna ustanova „Dom zdravlja” Visoko raspisuje:

KONKURS ZA IZBOR KANDIDATA ZA DODJELU SPECIJALIZACIJE

1.      URGENTNA MEDICINA………            (1 specijalizacija)

 

Kandidat treba da ispunjava sljedeće uvjete:

Da je državljanin Bosne i Hercegovine.

Visoka stručna sprema, VII stepen, završen medicinski fakultet.

Položen stručni ispit.

Odobrenje za samostalan rad izdato od nadležne komore.

Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita.

Poznavanje jednog stranog jezika.

Poznavanje rada na računaru.

 

Kandidat je dužan dostaviti:

1)      Uvjerenje o državljanstvu.

2)      Diploma o završenom medicinskom fakultetu.

3)      Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

4)      Licenca za samostalan rad u struci izdata od nadležne ljekarske komore.

5)      Potvrda o radnom iskustvu od najmanje 1 (jedne) godine nakon položenog stručnog ispita.

6)      Potvrda o duljini trajanja studija te prosjeku ocjena tokom studija.

7)      Dokaz o nagradama za vrijeme studija.

8)      Verifikovan popis objavljenih radova (radovi u indeksiranim časopisima: CC, bazi podataka: MEDLINE).

9)      Potvrda o poznavanju jednog stranog jezika (ako posjeduje i ovjerena kopija o poznavanju drugog i trećeg stranog jezika).

10)  Potvrda o završenom kursu za rad na računaru.

11)  Prijava na Konkurs sa širom biografijom.

 

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje uslova konkursa mora biti u originalu ili ovjerena fotokopija ne starija od 6 mjeseci.

Prednost imaju kandidati/radnici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Nakon prijema prijava sa dokazima, obavit će se intervju sa kandidatima za dodjelu specijalizacije o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova Konkursa dostaviti na adresu :

JU”Dom zdravlja” Visoko

Ul. Branilaca BiH br.22, 71 300 Visoko

s naznakom za

„Komisija za provođenje postupka izbora kandidata za

dodjelu specijalizacije za 2017.godinu JU”Dom zdravlja”Visoko “.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.