JU Kulturno – sportski centar “Mladost” Visoko raspisuje konkurs za popunu radnog mjesta

Broj: 01/2-50/17

Datum, 06.03.2017.g.

Na osnovu člana 24. Pravila JU KSC “Mladost“ Visoko, Odluke o popuni radnog mjesta, broj: 01/2-49/17 od 23.02.2017.g., Upravni odbor JU KSC “Mladost“ Visoko raspisuje

JAVNI  OGLAS

za popunu radnog mjesta

Za radno mjesto:

1.Sekretara na neodređeno vrijeme – 1(jedan) izvršilac

Pored općih uslova predviđenih Zakonom kandidati moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

– SSS, tehnički ili društveni smjer

– 3 (tri) godine radnog iskustva na sličnim poslovima, ili rad u svojstvu sportskog radnika u nekom od   registrovanih sportskih klubova.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

– izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija)

– uvjerenje o državljanstvu BiH(ovjerena kopija)

– diplomu o završenoj školskoj spremi (ovjerena kopija)

– potvrdu o radnom iskustvu

– kratku biografiju.

Dokumenti ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nekažnjavanju u roku od 7 (sedam) dana.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici Općine Visoko i oglasnoj ploči JU KSC “Mladost“ Visoko  na adresu:

JU KSC “Mladost“ Visoko, Branilaca bb, 71300 Visoko, sa naznakom “Prijava na Javni oglas za popunu radnog mjesta –sekretar – NE OTVARATI“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Upravni odbor

JU KSC “Mladost“ Visoko