JU “Dom zdravlja” Visoko: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

I RADNO MJESTO

 1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina:

Specijalista pedijatar                    1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci

 1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                            1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci

 1. Diplomirani sanitarni inžinjer u Higijensko-epimediološkoj službi :

Diplomirani sanitarni inžinjer       1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci    

 1. Medicinska sestra u službi zdravstvena zaštita predškolske djece 0-6 godina  :

Pedijatrijska sestra                        1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci              

 1. Medicinska sestra/tehničar u službi porodične medicine :

Medicinska sestra/tehničar           1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci         

 1. Zdravstveni tehničar na poslove Referenta za nabavku, uskladištenje, distribuciju ampularnih lijekova i  med.sredstava:

Farmaceutski tehničar                    1 izvršilac            na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci              

 

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra, doktora medicine, diplomiranog sanitarnog inžinjera, pedijatrijske sestre/tehničara, medicinske sestre/tehničara, farmaceutskog tehničara definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi:

 • da je državljanin BiH,
 • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
 • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
 • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
 • završen zdravstveni fakultet smjer sanitarni inžinjer (za poziciju iz tačke I.3.),
 • završenu srednju medicinsku školu-pedijatrijski smjer (za poziciju iz tačke I.4.),
 • završenu srednju medicinsku školu-opšti smjer (za poziciju iz tačke I.5.),
 • završenu srednju školu zdravstvenog usmjerenja-farmaceutski smjer (za poziciju iz tačke I.6.),
 • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

b.) Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

 • Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednu/ godinu dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

 • Doktor medicine sa minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima doktora medicine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 3:

 • Diplomirani sanitarni inžinjer sa minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima sanitarnog inžinjera.

Za radno mjesto pod rednim brojem 4:

 • Zdravstveni/medicinski tehničar – pedijatrijski smjer – srednja stručna sprema, minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima pedijatrijske sestre.

Za radno mjesto pod rednim brojem 5:

 • Zdravstveni/medicinski tehničar – opšti smjer – srednja stručna sprema, minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima medicinske sestre/tehničara.

Za radno mjesto pod rednim brojem 6:

 • Zdravstveni tehničar – farmaceutski smjer – srednja stručna sprema, minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima farmaceutskog tehničara.

 

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Diplomu o završenom medicinskom fakultetu (za radno mjesto iz tačke 1 i 2),
 2. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke 1.),
 3. Diplomu o završenom zdravstvenom fakultetu – diplomirani sanitarni inžinjer (za radno mjesto iz tačke 3.),
 4. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-pedijatrijski smjer (za radno mjesto iz tačke 4.),
 5. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-opšti smjer (za radno mjesto iz tačke 5.),
 6. Diplomu o završenom zdravstvenoj srednjoj školi-farmaceutski smjer (za radno mjesto iz tačke 6.),
 7. Prosjek ocjena sa studija (za radno mjesto iz tačke 2. i 3.),
 8. Prosjek ocjena iz srednje škole (za radno mjesto iz tačke 4., 5. i 6.),
 9. Dokaz o dužini trajanja studija (za radno mjesto iz tačke 2. i 3.),

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

11. Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence.

12. Izvod iz matične knjige rođenih,

13. Uvjerenje o državljanstvu i

14. Potvrdu  o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.

 

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 12. i 13. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa.

U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu:

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja Oglasa.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.