JU “Dom zdravlja” Visoko: Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora …

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE “DOM ZDRAVLJA” VISOKO

JAVNI KONKURS

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DIREKTORA

(1) OPŠTI USLOVI:

a) Da je državljanin BiH;
b) Da je stariji od 18 godina;
c) Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH i u periodu od 3 /tri/ godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije;
d) Da se na kandidata ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH;
e) Da nije osuđivan za krivično dijelo ili privredni prijestup niti se protiv njega vodi krivični postupak;
f) Da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu odredaba Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH.

(2) POSEBNI USLOVI :

  • Završen medicinski fakultet ili stomatološki fakultet i jednu od specijalizacija iz okvira djelatnosti Doma zdravlja (primarne ili konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite koja se pruža u Domu zdravlja) ili završen medicinski fakultet sa specijalizacijom iz socijalne
    medicine, organizacije i ekonomike zdravstva;
  • Da ima najmanje 5 /pet/ godina radnog staža u struci;
  • Da ima znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta;
  • Da sačini i dostavi Program rada i razvoja JU “Dom zdravlja” Visoko za mandatni period.