JU “Dom zdravlja”: Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Na osnovu člana 26. Statuta JU”Dom zdravlja”Visoko, člana 4. stav 3. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko, Odluke Upravnog odbora broj 01-2727/17. od 06.11.2017.godine, Direktor JU”Dom zdravlja”Visoko raspisuje:

Javni oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

I RADNO MJESTO

  1. Ljekar u službi zdravstvene zaštite predškolske djece 0-6 godina:

Specijalista pedijatar                  1 izvršilac              na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci

  1. Ljekar u službi Porodične medicine :

Doktor medicine                           1 izvršilac              na određeno vrijeme – na period od 12 mjeseci

II USLOVI

Kandidati trebaju da ispunjavaju i slijedeće :

a.) Opšti uslovi:

Kandidat treba ispunjavati opšte uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka specijaliste pedijatra i doktora medicine definisane Zakonom i Pravilnikom o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU”Dom zdravlja”Visoko kako slijedi :

  • da je državljanin BiH,
  • da ima opštu zdravstvenu i poslovnu sposobnost,
  • završen medicinski fakultet i specijalizaciju iz pedijatrije (za poziciju iz tačke I.1.),
  • završen medicinski fakultet (za poziciju iz tačke I.2.),
  • posjedovanje licence za samostalan rad izdatu od strane nadležne komore.

b.) Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1:

  • Specijalista pedijatar sa minimalno 1 /jednu/ godinu dana radnog iskustva na poslovima pedijatra.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2:

  • Doktor medicine sa minimalno 6 /šest/ mjeseci radnog iskustva na poslovima doktora medicine.

III POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na ovaj javni oglas dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Diplomu o završenom medicinskom fakultetu,

– Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto iz tačke I.1.),

– Licencu za samostalan rad ili potvrdu nadležne Komore da je u postupku izdavanja ili produženja licence,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu i

– Potvrdu o radnom iskustvu u skladu sa prijavom za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje.

Sva potrebna dokumentacija dostavlja se u ORIGINALU ili OVJERENA KOPIJA. U slučaju ovjerenih kopija za stavke pod rednim brojem III. tačka 4. i 5. (Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu), datum izdavanja originalnog dokumenta ne smije biti stariji od 6 mjeseci od dana objavljivanja ovog oglasa.

U slučaju da se dostave ovjerene kopije ovih dokumenata starije od ranije navedenog prijave će biti odbačene kao nepotpune.

Uz prijavu obavezno dostaviti kratku biografiju /CV/ koji podrazumijevaju tačne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima (znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, podatke o stručnom usavršavanju–seminari i slično), kao i lične podatke sa tačnom kontakt adresom i kontakt telefonom a tačnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantuje krivično i materijalno.

 

IV POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA

Prijave na Oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u koverti sa naznakom “Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti koje) – ne otvaraj – otvara Komisija” na adresu :

JAVNA USTANOVA “DOM ZDRAVLJA”VISOKO

BRANILACA BIH broj 22.

71300 VISOKO

 

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu.

Kandidati koji budu izabrani, naknadno će dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas biće objavljen u dnevnom listu Oslobođenje, na zvaničnoj web stranici Osnivača općine Visoko i na web stranici JU”Dom zdravlja”Visoko.

Kandidati čije prijave budu potpune i blagovremene, biće pozvani na intervju od strane Komisije za provođenje procedure po Javnom oglasu.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.