JU Centar za socijalni rad Visoko

socijalno (4)Nosilac socijalne zaštite je JU „Centar za socijalni rad“ Visoko, osnovana odlukom Općinskog vijeća Visoko u cilju vršenja djelatnosti i poslova od posebnog društvenog interesa. JU Centar za socijalni rad potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti, obavlja poslove savjetovališta za probleme braka i porodice, odgoja djece, te predlaže mjere unapređenja politike socijalne zaštite i blagostanja.

Uz prava koja su priznata kantonalnim zakonom, Općina Visoko putem JU Centar za socijalni rad osigurava i povremenu novčanu pomoć porodicama koje se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Preko ove ostanove ostvaruju se prava na zdravstveno osiguranje, dodatak za njegu i pomoć od drugog lica, smještaj u odgovarajuću ustanovu, prava na socijalnu pomoć i jednokratnu novčanu pomoć.

Adresa: Islamovića 10, Visoko

Telefon: +387 32 735 835

Fax: +387 32 735 835

E-mail: centarvisoko@gmail.com

Direktor: Šaćir Ćelebić

Radno vrijeme: 7:30 – 15:30