Još uvijek imamo dvije RTV Visoko !?

Nakon dvije izvještajne rasprave na Kantonalnom sudu u Zenici još uvijek imamo dvije RTV Visoko !?

Javno preduzeće RTV Visoko još uvijek nije likvidirano, jer i nakon dvije izvještajne rasprave na Kantonalnom sudu u Zenici se ne može utvrditi tačan iznos imovine pomenutog preduzeća koji je u procesu stečaja od 21.juna tekuće godine, a pokrenut je od nekadašnjeg menadžmenta još 8.marta.

Na prvoj raspravi održanoj 19.septembra Skupština povjerilaca nije usvojila Izvještaj stečajnog upravnika o pokretnoj i nepokretnoj imovini, te potraživanja  jednog povjerioca na osnovu ranijih sudskih presuda.  29.oktobra je prihvaćen dopunjeni Izvještaj stečajnog upravnika, ali je postavljeno pitanje naknade za prenos frekvencije i dozvole sa JP RTV Visoko na JU Centar za kulturu i informisanje Visoko. Stečajni upravnik je naveo da se nigdje to ne navodi kao imovina, niti ima knjigovodstvenu vrijednost. S tim u vezi su povjerioci tražili analitiku troškova i finansijski pregled kako bi ustanovili da li je Preduzeće plaćalo to „nešto što nije vrijedno i ne nalazi se u knjigovodstvenim knjigama“  Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH i može li se dobiti „tih nebitnih frekvencija i dozvola“?

Stečajna sutkinja koja vodi postupak je naložila angažovanje sudskog vještaka iz predmetne oblasti, kako bi se utvrdila vrijednost dozvola i frekvencija, te iznova prolongirala raspravu dok se precizno ne utvrde i te činjenice.

U međuvremenu smo saznali da je JU Centar za kulturu i informisanje od JP RTV Visoko kupio opremu u visini nešto manjoj od 11.500 KM i automobil u iznosu nešto većem od 3.100 KM, a da je JP RTV Visoko iznajmljivalo prostorije JU Centar za kulturu i informisanje u KC Altindag i da je to fakturisano u iznosu nešto većem od 6.4000 KM. Povjerioci su od stečajnog upravnika tražili pismeni nalaz iz Zeljišno-knjižnog ureda o kojoj zgradi se radi, kojim bi se dokazao vlasnik objekta, kao što je predočio dokaz od ZK ureda Visoko i MUP-a da RTV Visoko ne raspolaže nepokretnom i pokretnom imovinom. Povjerioci su tražili i tačnu lokaciju postavljenih linkova i radiodifuzne opreme za otpremu signala na zemaljske repetitore. Sutkinja je spomenula da taj pravni subjekat nije u njihovoj nadležnosti i prepustili to nekom drugom, parničnom postupku.

Tako još uvijek imamo dvije RTV Visoko. Jedno preduzeće koje je (i dalje) u stečaju i drugi RTV Visoko koji je zvanično registrovan kao JU Centar za kulturu i edukaciju Visoko.

 

Izvor: Visoko.co.ba