JKP”Visoko”: Obavještenje za korisnike komunalnih usluga u B.Mahali

O B A V J E Š T E NJ E

  za korisnike komunalnih usluga

 

 

 

Obavještavaju se korisnici komunalnih usluga u B.Mahali da će se izvršiti promjena načina odvoza i naplate komunalnih usluga tako što ćemo od 01.05.2018 godine vršiti odvoz komunalnog otpada putem hajfiša 1,1 mᶟ koje smo instalirali u putnom pojasu saobraćajnica u saradnji sa predstavnicima MZ.

Naplatu ćemo vršiti po važećoj Odluci o komunalnom redu, a na osnovu spiskova nosioca domaćinstava i broja članova dostavljenih od MZ.

Takođe obavještavamo sve pravne subjekte u navedenoj Mjesnoj zajednici da su dužni sklopiti Ugovor sa JKP”Visoko” d.o.o. o odvozu komunalnog otpada i obezbijediti odgovarajuću posudu za odlaganje istog.

 

 

 

 

S poštovanjem,

 

 

JKP”Visoko”d.o.o.Visoko