JKP “Visoko“: Saopštenje o plačanju tzv. penala

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

S obzirom na pogrešnu interpretaciju vezano za uslove  Ugovora ozajmu koji je zaključen između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine a koji se odnosi na Projekat proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko, a koji javnost konstantno povezuje sa plačanjem tzv. penala od strane JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, koristimo priliku da sve građane Grada Visoko i širu  javnost upoznamo sa tačnim informacijama o pomenutom  Ugovoru.

Prema tome, navodimo sljedeće:

1. Ugovor o zajmu zaključen  je 31.08.2016.godine između EBRD i BiH, prema standardnim uslovima infrastrukturnih kreditnih linija dogovorenih na nivou BiH i EBRD. U skladu sa odredbama pomenutog Ugovora JKP“VISOKO“ d.o.o. Visoko je krajnji korisnik ujedno i dužnik kreditnih sredstava, koja se implementiraju kroz Projekat proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko. Pomenuti Projekat se sastoji od sljedećih faza:

  • – I faza odnosi se na podsistem Gračanica koji je okončan;
  • – II faza odnosi se na rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže koja je pri samom kraju; i
  • – III faza se odnosi na podsistem Moštre, te se za istu trenutno raspisuje tender.

2. Ugovorom je određeno da se u sastavni dio troškova, uračunavaju i troškovi na neutrošena, a raspoloživa  kreditna sredstva. Ovi troškovi  se obračunavaju na godišnjem nivou u visini 0.50% na ukupnu sumu neutrošenih, a raspoloživih kreditnih sredstava. Obračun ovih troškova je započet 60 dana od potpisivanja Ugovora o zajmu. Ovi troškovi spadaju u standardne uslove kreditiranja, obavezni su, unaprijed definisani i uračunati u ukupne troškove zaduživanja u pomenutom Ugovoru i kao takvi preneseni su subordiniranim Ugovorom sa Države na potpisnika Ugovora o zajmu, na JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko. Svi troškovikoji se nalaze uUgovoru o zajmuizmeđuEBRD iBiH određeni su i konačni prije zaključenja Ugovora.Prema tome sa pravommožemo rećida se ne radi o tzv.penalimakako  se prenosi u javnostiveć se radi o ugovorenoj naknadi između EBRD i BiH;

3. Da bi JKP “VISOKO“ d.o.o.Visoko moglo implementirati sredstva iz  Ugovora o zajmu između EBRD i BiH, prije početka realizacije Projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema  Grada Visoko moralo je postići status operativnih kreditnih sredstava, a uslov za isto je bila ratifikacija od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je prethodno moralo dobiti saglasnost od Parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon čega su ugovor o kreditu morala ratifikovati oba doma Federacije Bosne i Hercegovine. Korak poslije toga je bio pribavljanje pravnog mišljenja od Ministarstva pravde BiH, Ministarstva PravdeFBiH i Općinskog pravobranilišta. Dakle, razlog za plačanje ove ugovorene naknade je dug proces dobijanjastatusa operativnosti kreditnih sredstava, na šta se čekalo punih 18 mjeseci, a koji je JKP “VISOKO“ d.o.o.Visoko dobilo tek 09.03.2018.godine. Najveći diopredmetne naknade plačen je zbog čekanja na status operativnosti kredita, zbog neizvršenja formalnih radnji predviđenih iz Ugovora o zajmu Zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine.

4. Napominjemo da je u isto vrijeme kao i JKP “VISOKO“ d.o.o.Visoko Ugovore o zajmu ratificirali i ostali gradovi i komunalna preduzeća a da isti još nisu započeli sa implementacijom svojih projekata. Prema dosadašnjim informacijama EBRD-a, realizacija Projekta Vodosnabdijevanja Visokog je među najboljim i ide planiranom dinamikom a JKP „VISOKO“ d.o.o. Visko je  jedan od boljih implementatora.

5. Na kraju se nameće zaključak da predmetna ugovorena naknada ne predstavlja tzv.penale, niti kaznu, te darazlog plačanja naknade nije problem u brzini implementacije na Projektu proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko koji implementira JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, već da je razlog za plačanje nastao zbog sporosti viših nivoa Zakonodavne i izvršne vlasti pri dobijanju statusa operativnosti kreditnih sredstava. Još jednom napominjemo da su navedeni troškovi ugovorena naknada osnovnim ugovorom o zajmu između Države BiH i EBRD-a.

JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko