JKP Visoko omogućio besplatan odvoz luga i pepela

Služba za čistoću i odvoz komunalnog otpada od sredine novembra kontinuirano vrši odvoz otpada nastalog od sagorijevanja čvrstog goriva (luga i pepela), koji se vrši besplatno.

Besplatna  usluga se odnosi na odvojeno prikupljanje i  odvoz otpada u naseljima i ulicama u kojima se odvoz otpada vrši putem kanti zapremine 120l, kao i duž cijelog pojasa glavnih saobraćajnica.

Navedena usluga vrši se  po planu i programu koji možete pogledati na web stranici (http//www.jkpvisoko.ba/) i na Facebook stranici JKP Visoko.

Svi korisnici komunalnih usluga su dužni da sami obezbijede odgovarajuće posude u koje će odlagati svoj zapaljivi komunalni otpad (lug i pepeo), a još jednom napominjemo da je dodatna usluga besplatna i da sve troškove oko odvoza istog snosi  JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko.

Korisnici komunalnih usluga dužni su svoj zapaljivi otpad odložiti u odgovarajuće posude, koje će ostavit pored kontejnera zapremine 5m3 i hajfiša zapremine 1,1m3, dok korisnici koji se prema planu i programu odvoza nalaze u navedenom naselju ili ulici su dužni  uredno odvojen lug i pepeo u odgovarajućim posudama približiti pojasu saobraćajnice u njihovoj ulici, kako bi radnici iz Službe za čistoću i odvoz komunalnog otpada bez problema mogli odvući isti.

Nadamo se da će se sugrađani pridržavati navedenih uputa i da će zajedničkom saradnjom sa JKP „Visoko“ doprinjeti poboljšanju kvaliteta odvoza komunalnog otpada.

JKP “VISOKO” d.o.o. Visoko