JKP “Visoko”: Obavještenje za MZ Buci, Kralupi, Goduša, Radovlje i Podvinci

Obavještavamo korisnike komunalnih usluga koji imaju prebivaliste na područja mjesnih zajednica: Buci, Kralupi, Goduša, Radovlje i Podvinci, na kojima je izvršeno proširenje odvoza komunalnog odpada, da su na osnovu odredbe člana 109-114. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine  Visoko“ broj 4/15) dužni uključiti se u organizovano prikupljanje i odvoz komunalnog otpada.

 

Ukoliko tako ne postupe, predviđena je novčana kazna, shodno članu 157. Odluke, u iznosu od:

 

– 50,00 do 500,00KM za fizička lica

– 500,00 do 5.000,00 KM za pravna lica (100,00 – 500,00 KM za odgovorno lice u privnom licu)

– 200,00 do 2.000,00 KM za fizička lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost.

 

Budući da JKP „Visoko“ d.o.o. vrši redovno prikupljanje i odvoz komunalnog otpada sa područja navedenih mjesnih zajednica, korisnici usluga su za iste dužni platiti naknadu.

U koliko to ne učine, naplata će se izvršiti sudskim putem.

jkp-visoko.ba