JKP Visoko: Obavještenje za Kološićie i Orašac

O B A V J E Š T E NJ E za korisnike komunalnih usluga

                  Obavještavamo korisnike komunalnih usluga u naseljima Kološići i Orašac da svoj  komunalni otpad odlažu u  kontejnere koji su instalirani u putnom pojasu saobraćajnica, a odvoz istih će se vršiti petkom.

S poštovanjem,          

                                                                                                                 JKP”Visoko”d.o.o.Visoko