JKP “Visoko”: Konkurs za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove

Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 8/05, 29/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 339. Zakona o privrednim društvima („Službene novine  Federacije BiH“ broj 81/15) te članova 5. i 10. Statuta JKP „VISOKO” Visoko (broj:559 od 27.02.2017. godine) i Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko (broj:2604 od 15.09.2017. godine) i dobijene saglasnosti Općinske načelnice (broj:01/2-02-1275/17 od 15.09.2017. godine) Nadzorni odbor  raspisuje:

 

                 KONKURS

 

za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove

JKP “VISOKO”d.o.o VISOKO

 

 

 

 

I

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko raspisuje  javni Konkurs za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove Javnog komunalnog preduzeća „VISOKO” d.o.o VISOKO (u daljem tekstu direktor) na mandatni period do isteka mandata postojećeg direktora tj. do 18.05.2021. godine.

II

OPIS POSLOVA

Uz pripadajuće nadležnosti i odgovornosti iz domena Uprave Preduzeća, Izvršni direktor ima nadležnost i odgovornost za sljedeće poslove:

–     organizuje i rukovodi procesom rada u okviru svoga sektora;

–     učestvuje u vođenju poslovanja preduzeća i vođenju poslovne politike u okviru programa rada i planova razvoja preduzeća;

–     učestvuje u pripremama prijedloga i izvještaja za Nadzorni odbor i Skupštinu preduzeća i izvršava njihove zaključke i odluke;

–     učestvuje u izradi pismenih izvještaja o važnim pitanjima iz poslovanja preduzeća i po zahtjevu Nadzornog odbora prisustvuje njegovim sjednicama, ali bez prava glasa;

–     učestvuje u pripremi i predlaganju Nadzornom odboru programa rada i plana razvoja preduzeća;

–     učestvuje u donošenju općih akata preduzeća, koja nisu u nadležnosti Skupštine i Nadzornog odbora nego u nadležnosti Uprave;

–     učestvuje u raspoređivanju radnika na radna mjesta;

–     odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom, odlukama Skupštine preduzeća i Nadzornog odbora i drugim pitanjima, koja po svojoj prirodi spadaju u oblast Uprave;

–     Izvršni direktor organizuje rad, zastupa i predstavlja preduzeće i odgovara za zakonitost poslovanja u poslovima i obimu utvrđenim pismenim aktom Direktora;

–     zamjenjuje direkotora u slučaju njegove spriječenosti uz pismeno ovlaštenje na način i u obimu koji je naveden u pismenom ovlaštenju.

III

Kandidat za poziciju Izvršnog direktora u JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko mora ispunjavati slijedeće uslove:

 

A/ OPĆI  USLOVI

 1. da je državljan Bosne i Hercegovine,
 2. da je  stariji od 18, a mlađi  od 65 godina života,
 3. da kandidat nije pravosnažnom odlukom suda osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti  u posljednjih 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti,
 4. da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna,
 5. da kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BIH,
 6. da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik  u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,
 7. da kandidat nema privatni/finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra  povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,
 8. da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora  nekog drugog društva ili  institucije sa većinskim državnim kapitalom,
 9. da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor i član uprave bilo kojeg dioničkog društva, kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom odgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i drugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije,
 10. da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva.

 

B / POSEBNI USLOVI

 

 1.  da  ima završen VII stepen stručne spreme ili najmanje 240 ESTS bodova, tehničkog smjera,
 2. da ima najmanje 3  (tri)  godine radnog staža u struci  nakon sticanja zvanja sa VSS,

 

IV

POTREBNI DOKUMENTI:

 

Prijava kandidata treba da sadrži biografiju, kontakt-telefon ili e-mail i konkursom traženu dokumentaciju.

 

Uz prijavu na javni Konkurs kandidati su obavezni dostaviti orginale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 mjeseca kojima se dokazuje ispunjavanje traženih opštih i posebnih uslova i to:

 1. Uvjerenje o državljanstvu,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Diplomu o zvršenoj stručnoj spremi,
 4. Potvrda o radnom stažu u struci nakon sticanja zvanja sa VSS (koju izdaje poslodavac ili poslodavci kod kojih je kandidat radio),
 5. Izjavu kandidata ovjerenu  kod nadležne institucije da kandidat nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federacije BiH,
 6. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nema privatni /finansijski interes u preduzeću i da se ne smatra povezanim licem u smislu odredbi člana 34. Zakona o privrednim društvima,
 7. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne insitucije da kandidat nije predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora nekog drugog društva ili institucije  sa većinskim državnim kapitalom,
 8. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije da kandidat nije dioničar sa 50 % i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva,  kao i vlasnik sa 50 % i više vlasništva, direktor ili član uprave  bilo  kojeg društva sa ograničenom odgovornoću  sa učešćem državnog kapitala ili  fondovima, agencijama, komisijama, ustanovama i  drugim pravnim licima  osnovanim od općine, kantona ili federacije,
 9. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne ustanove da kandidat nije istovremeno predsjednik ili član nadzornog ili upravnog odbora društva sa učešćem državnog kapitala ili institucije drugog društva;
 10. Izjavu kandidata ovjerenu kod nadležne institucije, da  kandidat nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH,

 

Nakon što kandidat bude izabran na funkciju u roku od 8. dana od dana prijema odluke dužan je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 

 1. uvjerenje da kandidat nije pravosnažnom odlukom osuđivan za privredni prijestup, niti mu je izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja poziva, djelatnosti ili dužnosti u posljednjih pet (5) godina od dana pravosnažnosti (uvjerenje izdaje je nadležni Općinski sud koji vodi privredne sporove-za stanovnike ZDK to je Općinski sud u Zenici)

 

 

 

 1. uvjerenje da protiv kandidata nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, niti je izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna kao glavna kazna (uvjerenje izdaje nadležni Kantonalni sud),
 2. Uvjerenje o radnoj sposobnosti – ljekarsko uvjerenje,  kandidat koji bude izabran obavezan je isto dostaviti  prije stupanja na dužnost,

V

Sa kandidatima koji  blagovremeno dostave svu dokumentaciju i koji budu ispunjavali  sve opće i posebne uslove iz javnog Konkursa bit će obavljen intervju.

VI

 1. Rok za podnošenje prijava kandidata je 8 dana računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja javnog Konkursa.

 

 1. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

 

 

JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko, Naselje Luke, II, broj 16, Komisija za provođenje konkursne procedure za izbor i imenovanje Izvršnog direktora za tehničke poslove JKP „VISOKO“ d.o.o. Visoko,

sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“- NE OTVARATI.

 

 

 1. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.