Home Lokalne Teme ”Jel stid Boga vašeg direktora da ima platu 4 do 5 hiljada maraka”? – 27. sjednica Općinskog vijeća

”Jel stid Boga vašeg direktora da ima platu 4 do 5 hiljada maraka”? – 27. sjednica Općinskog vijeća

0
”Jel stid Boga vašeg direktora da ima platu 4 do 5 hiljada maraka”? – 27. sjednica Općinskog vijeća

U toku usvajanja prve tačke svi vijećnici su pristigli na sjednicu. Sjednici nije prisustvovala načelnica Amra Babić. Sjednica je prekinuta u 22:50h. O terminu nastavka će odlučiti Kolegij koji će se sastati u ponedjeljak. Izuzetno burne tačke koje su skladno našim predviđanjima i uzele najviše vremena su bile druga i treća tačka dnevnog reda. Te dvije tačke su se ticale rada javnih ustanova i preduzeća u protekloj godini te planovima za tekuću godinu. Nakon što je završena treća tačka dnevnog reda sjednica je prekinuta, a o terminu nastavka će odlučiti Kolegij koji će se sastati u ponedjeljak.

Izvještaj po tačkama dnevnog reda:

 1. Izvod iz zapisnika sa 26. i I tematske sjednice Općinskog vijeća Visoko

Oba Izvoda su usvojena jednoglasno.

 1. Izvještaji o poslovanju javnih preduzeća u 2014.godini, sa planom i programom rada javnih preduzeća i finansijskim planom za 2015. godinu i Izvještaj o radu nadzornih odbora javnih preduzeća u 2014. godini
  2.1. JP Veterinarska stanica ”Visoko”
  Pitanja o ovom preduzeću su postavljali Bukić Mirza (ASDA), Špiodić Elvir (Nezavisni vijećnik), te Nevzeta Begić (SBB). Posebno interesantno je pitanje koje je postavio Bukić Mirza o Nadzornom odbora ovog preduzeća jer još nije jasno koji je od dva Nadzorna odbora sastavio izvještaj i ima li taj nadzorni odbor legitimitet. ”Hvala Allahu dragom i milom što sad vidim da sam prije nekoliko godina zajedno sa svima onima koji su napustili sjednicu Općinskog vijeća kad je sve ovo počelo bio u pravu što sam to uradio!” rekao je Fatić Mirnes (BPS) i uz to predložio da se smijene oba Nadzorna odbora ovog preduzeća koji je po njegovom mišljenju nelegalan, te da se tužba koja postoji protiv ovog preduzeća riješi vansudskom nagodbom. Izvještaji su usvojeni sa 20 glasova ZA dok je SUZDRŽANIH bilo 5, dok Izvještaj o radu Nadzornog odbora 9 ZA 2 PROTIV i 14 SUZDRŽANIH, a Revizorski izvještaj je usvojen sa 20 glasova ZA i 5 SUZDRAŽNIH. Pri usvajanju Izvještaj Skupštine je došlo do izuzetno burne rasprave između SBB i BPS na jednoj i SDA na drugoj strani. Nakon toga klubovi vijećnika BPS-a i SDP-a su tražili pauzu. Plan i program rada su na kraju usvojeni sa 19 glasova ZA i 5 SUZDRŽANIH. Uz ove dokumente usvojeno je i nekoliko zaključaka, da se što prije suoči sa problemom pasa lutalica, da se svi zaključci upute u predstavniku Općine u Skupštini. Ogroman problem je na kraju opet bio oko zaključka Fatića Mirnesa (BPS) koji su Mirela Mateša Bukva (SDA) i Zekija Omerbegović (sekretar OV) uporno odbijale staviti na glasanje i ustrajale u tome.
  2.2. JP Radio i televizija ”Visoko”
  Saznali smo da RTV ima 22 stalna + 4 uposlenika sa ugovorom o djelu, te da RTV nema novca za digitalizaciju, 380 KM je i najviša i najmanja osnovica plate u ovom JP a da bi se ispoštovala Presuda u slučaju Faruka Avdovića. Saznali smo da članovi Nadzornog odbora nisu dobili svoje paušale jer RTV ni za to trenutno nema novca te da NO košta RTV više nego dozvola državne Regulatorne agencije za komunikacije. Predstavio nam se i novi predsjednik Nadzornog odbora JP RTV Visoko. Od direktorice JP RTV smo čuli i da su najbolji pokazatelj gledanosti ove televizije Sjećanja. Dejan Šćepanović (SDP) je javno napao sve članove Nadzornog odbora jer su izuzetno skupi za Preduzeće, dok je pohvalio direktoricu Mutap jer je i ona prima minimalnu platu dok se preduzeće finansijski ne konsoliduje. ”Ja nisam za ovo kriv i nemam pojma kako da im pomognem” su bile riječi Adnana Frljka (Nezavisni klub). Finansijski izvještaji kao ni izvještaj o radu Nadzornog odbora te Plan i program kao i finansijski plan nisu usvojeni (9 ZA, 2 PROTIV i 14 SUZDRŽANIH). Zaključeno je takođe da se zakaže sjednica Skupštine, te da udruženja koja su u prostoru televizije počnu plaćati režije koje je do sada plaćala RTV, te da u narednom periodu urednički kolegij mora dopustiti emitovanje saopćenja političkih stranaka, te da se pozovu svi bivši radnici i pokušaju prevazići probleme JP RTV ”Visoko”. Posebno interesantno je da je Klub vijećnika SDA glasao protiv toga da Općinsko vijeće naloži Nadzornom odbor da naloži Uredničkom kolegiju da se emituju saopćenja političkih partija.
  2.3. JP ”Visoko Ekoenergija” doo Visoko uz Informaciju o projektu grijanja općine Visoko iz TE Kakanj
  Povela se izuzetno duga polemika na temu toplifikacije općine Visoko, dok sami izvještaji nisu izazvali raspravu osim interesantnog pitanja koje je postavio Bukić Mirza (ASDA) o tome koje notare i advokate koristi ovo preduzeće, te kako su birani. Raspravu je izazvao i prijedlog Kluba vijećnika SBB da se JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko gas prodaje po nabavnoj cijeni. Izvještaji, te Plan i program rada, Revizorski izvještaj su usvojeni (20 ZA i 3 SUZDRŽANA), dok je Informacija usvojena sa 17 glasova ZA, 5 SUZDRŽANIH i 1 glasom PROTIV.
  2.4. JP “Visoko” d.o.o. Visoko
  Tema nije izazvala veće rasprave, čuli smo nekoliko interesantnih informacija, da ovom preduzeću treba 5 novih radnika i te da su do sada 3 mjesta popunjena ali bez ikakvog javnog poziva, što je direktor potvrdio i rekao da mu je to dozvolio Nadzorni odbor. Adnan Frljak je rekao da očekuje da JKP ”Visoko” do kraja godine ima dobit od milion KM. Izvještaji ovog preduzeća su usvojeni (19 ZA i 4 SUZDRŽANA) među njima i Izvještaj o radu Nadzornog odbora (17 ZA i 6 SUZDRAŽNIH) kao i Plan i program rada (18 ZA i 5 SUZDRŽANIH), uz to je usvojen i zaključak da se ubrza uvođenje uređaja za mjerenje potrošnje vode za svaki stan u zgradama.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici nadzornih odbora i direktori javnih preduzeća.

 1. Izvještaji o radu javnih ustanova u 2014. godini,sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2015. godinu i Izvještaj o radu upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u 2014. godini
  3.1. JU “Dom zdravlja” Visoko
  Husnija Merdić (BPS) je postavio pitanje gdje je direktor ove ustanove na sjednici i je li ga stid Boga što ”ima 4 do 5 hiljada maraka platu”. Rasprava se vodila o plaćanju naknade za svaki odlazak ljekaru. Finansijski izvještaji i Plan i program rada ovog preduzeća je usvojene (13 ZA i 9 SUZDRŽANA i 1 PROTIV), Izvještaj o radu Nadzornog i Upravnog odbora su takođe usvojeni.
  3.2. JU “Gradska biblioteka” Visoko
  Bez rasprave su usvojeni svi dokumenti ove ustanove (19 ZA).
  3.3. JU “Zavičajni muzej” Visoko
  Jasmin Omanović (SBB) je iskazao veliko žaljenje za turistima koji obilaze Tunel Ravne, a ne svrate u Zavičajni muzej što je izazvalo raspravu. Svi dokumenti i ove ustanove su usvojeni. (22 ZA i 1 SUZDRŽAN)
  3.4. JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
  Bez rasprave su usvojeni svi dokumenti ove ustanove (21 ZA).
  3.5. JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko
  Bez rasprave su usvojeni svi dokumenti ove ustanove (22 ZA).
  3.6. JU “Centar za socijalni rad” Visoko
  Bez rasprave su usvojeni svi dokumenti ove ustanove (22 ZA).
  3.7. JU “KSC Mladost” Visoko
  Bez rasprave su usvojeni svi dokumenti ove ustanove (22 ZA). Usvojeni su i zaključci da su svi oni koji žele koristiti usluge KSC moraju sklopiti i ugovor sa KSC te izmirivati tekuće troškove.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

Komentari

komentara

X