Javno komunalno preduzeće Gradska groblja

JKPGradskoGrobljeJavno komunalno preduzeće Gradska groblja Visoko je osnovano Odlukom Skupštine Opštine Visoko 1984. godine kao Komunalna radna organizacija za sahranjivanje i upravljanje grobljima, te je 1990. godine, u skladu sa Zakonom o javnim preduzeæima, promijenilo svoje ime i status, i do današnjeg dana egzistira kao javno komunalno preduzeće.

Rje¹enjem Opæinskog suda u Zenici broj: U/I-2421/05 od 11.10.2006. godine Javno komunalno preduzeæe Gradska groblja d.o.opromijenilo status u Javno komunalno preduzeæe Gradska groblja d.o.o Visoko.

Osnovna djelatnost JKP Gradska groblja Visoko je pružanje pogrebnih usluga i održavanje javnih zelenih površina, te je, u skladu s tim, svoj rad organizovalo i podijelilo na službe, tj. radne jedinice od posebnog društvenog interesa i radne jedinice koje svoje poslovanje obavljaju na komercijalnim principima.

U skladu sa stalnim trendom razvoja i proširenja poslova kojima se bavi, rad u JKP Gradska groblja d.o o. Visoko se obavlja u pet radnih jedinica, i to:

1. Radna jedinica Pogrebne usluge
2. Radna jedinica Gradsko zelenilo
3. Radna jedinica Klesarija
4. Radna jedinica Tvornica pogrebne opreme
5. Radna jedinica Struèna služba

Adresa: Ul. Mule Hodžiæa broj 108 71300 Visoko 
Tel. centrala: ++387 (032) 73 50 01
Fax: ++387 (032) 73 07 62
Web: www.gradskagroblja.co.ba
Email: jkpgg@bih.net.ba

www.visocko-oko.co.ba – Magazin plus