Javni poziv za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Visoko

Na osnovu Budžeta Općine Visoko za 2018.godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17) budžetske pozicije pod ekonomskim kodom 613 300 redni broj 1.1.6. „Sufinansiranje troškova azila za pse“ i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2018. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/17), Općina Visoko raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uklanjanje i zbrinjavanje  pasa lutalica sa područja općine Visoko

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

 

Predmet javnog poziva je iskazivanje interesa za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Visoko.

Pod pojmom uklanjanja i zbrinjavanja  pasa lutalica sa područja općine Visoko podrazumijeva se adekvatan smještaj,  potrebna oprema za čuvanje, hranjenje i zdravstvenu njegu pasa, način rada i i osiguranje veterinarske – zdravstvene usluge (adekvatno zdravstveno tretiranje, sterilizacija i markiranje).

Primarni cilj projekta je zaštita i uklanjanje pasa lutalica sa ulica i obezbjeđenje pristojnih uslova i kvalitetan život u prihvatilištu, te pronalazak adekvatnog udomljenja za pse.

 

 

2.  Korisnici sredstava koji imaju pravo na podnošenje prijave

 

Pravo učešća na javnom pozivu imaju  pravna lica ili udruženja koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koje su predmet javnog poziva.

 

3.    Uz zahtjev za odobrenje sredstava potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

  1. Prijedlog projekta za uklanjanje i zbrinjavanje pasa lutalica sa područja općine Visoko;
  2. Kopija rješenja o registraciji za traženu djelatnost;
  3. Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji-identifikacioni broj;
  4. Podaci o pravnom licu ili udruženju kao podnositelju zahtjeva (naziv i sjedište pravnog lica ili udruženja);
  5. Podaci o odgovornoj osobi (ime i prezime, kopija lične karte);
  6. Ugovor o zakupu zemljišta koje je udaljeno od naseljenog mjesta min 250 m i površine min 2.000 m2  (dostaviti skicu lokacije);
  7. Izjavu o planiranom broju djelatnika zaduženih za brigu o psima, njihova stručna sprema i poslovi koje će obavljati;
  8. Način osiguranja veterinarske zaštite pasa – Ugovor sa veterinarskom stanicom;
  9. Dokaz o posjedovanju opreme za hvatanje pasa u skladu sa zakonom;
  10. Dokaz o posjedovanju aktivnog žiro računa.

 

 

5.  Opće odredbe

 

Neće se uzeti u razmatranje prijave pravnih lica ili udruženja koja ne dostave svu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

 

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana prijave na Javni poziv.

 

 

6.  Rok dostave projekta

 

9 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko, a najkasnije do 25.05.2018. god. do 15:00 h.

 

Prijave se predaju na adresu:

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ZDK

OPĆINA VISOKO,

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLINE

 

Press Općine Visoko