Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini (u daljem tekstu: Program), Odlukom Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje broj: 01/1-49-13522/19 od 26.09.2019. godine i Sporazumom o međusobnoj saradnji Federalnog zavoda za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod), Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Služba) broj: 01-49-4043/19 od 08.11.2019. godine, Služba objavljuje:

J A V N I   P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM, od kojih 100.000,00 KM osigurava Zavod, a 100.000,00 KM Ministarstvo. Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako i na muški i na ženski rod.

1. CILJ PROGRAMA

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, bez obzira na stepen obrazovanja i radno iskustvo, i koja aktivno traže posao.

2. KORISNICI

2.1. Poslodavci

Pravo učešća u Javnom pozivu imaju poslodavci koji imaju registrovanu djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, koji imaju najmanje jednog radnika, koji redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda ili koji sa Poreznom upravom Federacije BiH imaju potpisan Sporazum o odgođenom plaćanju duga po osnovu javnih prihoda. U Programu ne mogu učestvovati:

− poslodavci koji su koristili kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Federalnog zavoda za zapošljavanje i/ili Službe, a nisu ispoštovali obaveze u skladu sa zaključenim ugovorima

− poslodavci koji ne izmiruju redovno obaveze po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda

− poslodavci evidentirani u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni i troškova postupka, jer sa zaposlenikom nisu zaključili ugovor o radu (rad na crno).

Poslodavcu se može sufinansirati zapošljavanje osoba koje je već zapošljavao, koristeći i/ili ne koristeći sredstva iz poticajnih mjera Zavoda/Službe, a koje je otpustio prije dana podnošenja prijave na Javni poziv.

Poslodavcu se neće sufinansirati zapošljavanje osoba, tj. neće se zaključiti ili će se raskinuti ugovor o sufinansiranju zapošljavanja ukoliko se utvrdi namjera zloupotrebe ciljeva i drugih odredbi ovog Programa.

2.2. Nezaposlene osobe Ciljna grupa su nezaposlene osobe, djeca šehida i poginulih boraca, prijavljene na evidenciju Službe dan prije prijave poslodavca na Javni poziv.

3. POTICAJNA MJERA I NAČIN SUFINANSIRANJA

Programom je predviđeno zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave poslodavca na Javni poziv, sa završenom visokom ili višom stručnom spremom, uz zasnivanje radnog odnosa na period od dvanaest (12) mjeseci, i/ili srednjom i nižom stručnom spremom uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci.

Programom je predviđeno samozapošljavanje djece šehida i poginulih boraca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih osoba dan prije prijave na Javni poziv na period od dvanaest (12) mjeseci. Služba poslodavcu mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM za osobe sa visokom ili višom stručnom spremom u trajanju od 12 mjeseci i 600,00 KM za osobe sa srednjom i nižom stručnom spremom u trajanju od šest (6) mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće.

Služba osobi koja se samozapošljava mjesečno isplaćuje/refundira iznos od 600,00 KM u trajanju od 12 mjeseci, a koji obuhvata dio troškova obaveznih doprinosa i/ili dio neto plaće. Uz isplatu/refundaciju prvod dijela ugovorne obaveze, a po izvršenom pravdanju utrošenih sredstava, korisniku će se isplatiti i iznos od 300,00 KM na ime neophodnih troškova pokretanja djelatnosti (registracija, ljekarsko uvjerenje, taksa, materijal, oprema/sredstva za rad i sl.).

4. JAVNI POZIV

Služba objavljuje Javni poziv za učešće u Programu putem oglasne ploče, internet stranice Službe: www.zdk-szz.ba, internet stranice Vlade ZDK: www.zdk.ba, te, po potrebi, putem sredstava javnog informisanja, koji ostaje otvoren do utroška sredstava.

Zainteresovani poslodavci i nezaposlene osobe se prijavljuju na Javni poziv popunjavanjem prijave (aplikativnog formulara) na Program, koji će biti dostupan na internet stranici Službe: www.zdkszz.ba i na internet stranici Vlade ZDK: www.zdk.ba.

Poslodavci su, prilikom prijave na Javni poziv, dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

− popunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavu – aplikativni formular

− kopiju ugovora o otvaranju transakcijskog računa

− Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza, doprinosa i javnih prihoda (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca)

− kopiju ugovora o radu za osobu koja se zapošljava u kojoj mora biti naglašen period trajanja radnog odnosa ne kraći od trajanja sufinansiranja

− kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi FBiH

– obrazac JS 3100

− uvjerenje nadležne općinske službe za boračko-invalidsku zaštitu o statusu člana porodice, tj. djetetu šehida/poginulog borca za osobu koja se zapošljava (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri (3) mjeseca).

Organi uprave i druge institucije koje posluju preko trezora, umjesto Uvjerenja Porezne uprave, dostavljaju dokaz da posluju trezorski. Nezaposlene osobe su, prilikom prijave na Javni poziv, dužne dostaviti sljedeću dokumentaciju:

− popunjenu, potpisanu i ovjerenu Prijavu – aplikativni formular

− ovjerenu kopiju rješenja o registraciji djelatnosti, čiji datum mora biti nakon datuma podnošenja prijave na Javni poziv

− kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj)

− kopiju prijave na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi FBiH

– obrazac JS 3100 − kopiju ugovora o otvaranju transakcijskog računa.

5. POTPISIVANJE UGOVORA

Služba provjerava dokumentaciju, te ukoliko je poslodavac dostavio nepotpunu ili dokumentaciju koja nije odgovarajuća/validna, odnosno ako se ustanovi da redovno ne uplaćuje doprinose ili kada je evidentiran u Registru novčanih kazni zbog duga neplaćenih novčanih kazni, ili nje ispoštovao obaveze u skladu sa ranije zaključenim ugovorima o sufinansiranju zapošljavanja, obavještava poslodavca o eventualnoj potrebi dopune dokumentacije u ostavljenom roku, odnosno o razlozima nepotpisivanja ugovora.

Ukoliko je dokumentacija potpuna i validna, zadovoljavajuća/odgovarajuća, Služba priprema tri (3) primjerka ugovora koje potpisuje poslodavac, odnosno osoba koja se samozapošljava, Služba i Ministarstvo. Nakon što sve tri ugovorne strane potpišu ugovor, svaka od ugovornih strana zadržava po jedan (1) primjerak istog.

6. PRAVDANJE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Poslodavac kojem se odobre sredstva obavezan je, sve do isteka ugovornog odnosa, mjesečno, a najkasnije do kraja mjeseca za protekli mjesec, dostavljati Službi:

− specifikacije uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica (Obrazac 2001) ovjerene u Poreznoj upravi FBiH

− specifikacije uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u FBiH (Obrazac 2002), ukoliko poslodavac iste predaje Poreznoj upravi FBiH

− potpisane i ovjerene platne liste sufinansirane osobe od strane poslodavca i od strane te osobe − u slučaju pojedinačne isplate plaće, kopiju uplatnice za pojedinačnu isplatu plaće

− u slučaju zbirne isplate plaće, kopiju izvoda iz banke iz koje je vidljiva isplata zbirne plaće, kao i kopiju spiska plaća koji se dostavlja banci, a na kojem će biti navedena sufinansirana osoba.

Osoba koja se samozapošljava, a kojoj se odobre sredstva obavezna je, sve do isteka ugovornog odnosa, mjesečno, a najkasnije do kraja mjeseca za protekli mjesec, dostavljati Službi:

− specifikacije uz uplatu doprinosa poduzetnika sa prebivalištem u FBiH (Obrazac 2002) ovjerene u Poreznoj upravi FBiH u slučaju registracije obrta

− specifikacije uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica (Obrazac 2001) ovjerene u Poreznoj upravi FBiH u slučaju registracije privrednog društva.

Samo na osnovu uredno dostavljene i potpune dokumentacije ugovoreni iznos se refundira.

6. OPĆE ODREDBE

U pogledu zaključivanja, trajanja i raskida ugovora o radu i drugih situacija analogno se primjenjuju sljedeća pravila:

− u slučaju raskida ugovora o radu, poslodavac je dužan u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti Službu, s tim da u roku od petnaest (15) dana od dana nastanka okolnosti može za preostali period obaveze zaključiti ugovor o radu sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom iz ciljne grupe; poslodavac je, prilikom narednog mjesečnog pravdanja, dužan dostaviti Službi dokaze (kopiju otkaza ugovora o radu za prvozaposlenu osobu, kopiju ugovora o radu sa zamjenskom osobom, te kopiju prijave za zamjensku osobu na obavezna osiguranja u Poreznoj upravi Federacije BiH

– obrazac JS (3100)

− u slučaju nezaključivanja ugovora o radu sa drugom (zamjenskom) nezaposlenom osobom, Služba će obračunati i refundirati do tada opravdani iznos sredstava za osobu s kojom je raskinut ugovor o radu, a za eventualne ostale osobe čije se zapošljavanje sufinansira kod tog poslodavca nastavit će se postupanje u skladu sa zaključenim ugovorom − u slučaju nastupanja okolnosti da je osoba čije se (samo)zapošljavanje sufinansira privremeno spriječena za rad duže od 42 dana ili koristi porodiljsko odsustvo, sufinansiranje (samo)zapošljavanja se obustavlja, te se obračunava i refundira do tada opravdani iznos sredstava.

− u slučaju nastupanja bilo kakvih okolnosti koje utječu na realizaciju ugovora, korisnik je obavezan u roku od osam (8) dana o tome obavijestiti pismenim putem Službu. Tekst Programa i Aplikativni formulari se objavljuju na internet stranicama Službe: www.zdk-szz.ba i Vlade ZDK: www.zdk.ba.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u Službu putem nadležnih općinskih biroa rada sa naznakom „Prijava za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida i poginulih boraca u 2019. godini“ ili direktno na adresu Službe: Adolfa Goldbergera 6, Zenica.

Obrasci su dostupni na linkovima:

OBRAZAC PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA SAMOZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA U 2019. GODINI

OBRAZAC PRIJAVE ZA UČEŠĆE U PROGRAMU SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA DJECE ŠEHIDA I POGINULIH BORACA U 2019. GODINI

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko