Javni poziv za sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča …

Na osnovu strateških ciljeva utvrđenih u Strategiji razvoja općine Visoko koji se odnose na oblast turizma i člana 33. Statuta općine Visoko (“Službeni glasnik općine Visoko”, broj 1/11 i 8/13), Općinska načelnica, raspisuje

Javni poziv za sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma

1. Federalno ministarstvo okoliša i turizma sa sjedištem u Sarajevu raspisalo je Javni poziv za prijavu kandidata za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča. Rok za podnošenje prijava je trajao do 27.04.2018.godine, a iznos naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča je 250,00 KM.

 

2. Općinska načelnica Visoko raspisuje Javni poziv za sufinansiranje naknade za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča za 10 /deset/ lica koja su prijavila polaganje ispita kod nadležnog Federalnog ministarstva. Sufinansiranje (refundiranje) naknade je u iznosu od 50% od ukupnog iznosa naknade.

 

3. Javni poziv je otvoren do 25.05.2018. godine.

 

4. Pravo prijave na Javni poziv imaju sva lica koja su izvršila prijavu za polaganje ispita kod nadležnog ministarstva i da imaju prebivalište na području općine Visoko. Prednost će imati nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba u Službi za zapošljavanje.

 

5. Uz prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Prijavu za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča (kopiju)

2. Dokaz o plaćenoj naknadi za polaganje ispita

3. Ovjerenu fotokopiju licne karte

4. Potvrdu o prebivalistu (CIPS – original-ne stariji od tri mjeseca),

5. Uvjerenje Službe za zapošljavanje – Biro Visoko da se lice nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba (ne starije od tri mjeseca).

6. Potvrdu od banke o tansakcijskom računu.

Dokumentacija iz tačke 5. Javnog poziva predaje se neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima (Šalter sale) općine Visoko sa naznakom

Prijava na Javni poziv – Općina Visoko – Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti.

 

 

 

Press Općine Visoko