Javni poziv za sufinansiranje nabavljene opreme i repro materijala za obavljanje tradicionalnog obrta (osnovno zanimanje) u 2019. godini

Na osnovu strateških ciljeva  utvrđenih u “Strategiji razvoja Općine Visoko za period 2015-2021”  koji se odnose na stvaranje boljeg poslovnog ambijenta, novih investicija i otvaranja novih radnih mjesta, podsticanja samozapošljavanja  Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti raspisuje

JAVNI POZIV

za sufinansiranje  nabavljene opreme i repro materijala za obavljanje tradicionalnog obrta(osnovno zanimanje)  u 2019. godini

Pozivaju se registrovana fizička lica – obrti  iz oblasti tradicionalne proizvodnje i usluga (tradicionalni obrti) sa sjedištem na području Grada  Visoko,  registrovana u periodu od  01.01.2019 do 30.11.2019. godine, kao osnovno zanimanje, da mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje nabavljene opreme  i  repro materijala  za obavljanje tradicionalnog obrta  u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 500,00 KM  .

Sredstva su namijenjena za sufinansiranje troškova nabavke  opreme  i repro materijala za obavljanje tradicionalnog obrta  u iznosu do 50% od vrijednosti nabavke, s tim da je maksimalan iznos sufinansiranja 500,00 KM.

Na ovaj način Gradska uprava  nastoji dati doprinos razvoju poduzetničke inicijative, povećanju održivosti  tradicionalnog obrta  te povećanju kvaliteta proizvodnje i usluga. 

Pravo učešća u javnom pozivu imaju obrtnici koji obavljaju tradicionalni obrt kao osnovno zanimanje.

Zainteresovani uz prijavu na Javni poziv dostavljaju sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

1. Zahtjev  (memorandum obrtnika);

2. Kratak opis  poslovnih aktivnosti obrtnika;

3. Odobrenje za rad tradicionalnog obrta ;

4. ID broj registrovanog obrta;

5. Račun za nabavku  opreme ili repro materijala i  dokaz o uplati istog;

6. Uvjerenje o izmirenim javnim prihodima (uvjerenje Poreske uprave)

7.Potvrdu o transakcijskom računu obrta.

Postupak po Javnom pozivu provest će  komisija koju će imenovati  Gradonačelnica.

Komisija će provesti vrednovanje pristiglih prijava i sačiniti rang listu.

Rok za podnošenje prijava na javni poziv je 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Gradske uprave Visoko www.visoko.gov.ba i oglasnoj ploči Gradske  uprave Visoko.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinansiranje  sredstava za razvoj tradicionalnog obrta  za 2019. godinu – ne otvaraj, na adresu:

Grad Visoko – Gradska uprava Visoko, Ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko, a može se podnijeti i neposredno predajom zatvorene koverte ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka (protokol) Službe za finansije, privredu i  društvene djelatnosti Visoko.

Služba za finansije, privredu i društvene djelatnosti

Press Grada Visoko