Javni poziv za sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina Visoko

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 1/11, 8/13 i 11/18), Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/18) i Odluke o izvršenju Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu („Službeni glasnik Općine Visoko“, broj 12/18), Općina Visoko raspisuje:

Javni poziv

za sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina Visoko

1.    PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je sufinansiranje nabavke opreme za javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Općina Visoko.  

Sredstva se obezbjeđuju iz Budžeta Općine Visoko za 2019. godinu (razdjel. kod potr. jedinice 100131, funkcija: .0491, ekonomski kod: 614400, redni broj: 1.2.2. – Sufinansiranje nabavke opreme za JP I JU čiji je osnivač Općina).

2.    PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju javna preduzeća i javne ustanove čiji je osnivač Općina Visoko.

3.    POTREBNA DOKUMENTACIJA          

Uz Prijavu na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Prijedlog projekta koji obuhvata nabavku potrebne opreme za obavljenje djelatnosti za koje je javno preduzeće/ustanova registrovano/a i specifikaciju potrebne opreme sa poslovnim i dinamičkim planom,

– Kopiju Rješenja o registraciji javnog preduzeća/ustanove sa područja općine Visoko,

– Kopiju Uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj

– Odluku Općinskog vijeća Visoko o osnivanju javnog preduzeća/ustanove,

– Izjava javnog preduzeća/ustanove da je spremno/a obezbjediti instrument osiguranja minimalnog iznosa od 50% u skladu sa zaključenim ugovorom,

– Izjavu javnog preduzeća o usklađenosti Prijave sa odredbom člana 5. stav (2) Zakona o komunalnim djelatnostima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine ZDK“, broj: 17/08).

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od 3 (tri) mjeseca računajući od momenta predaje Prijave na Javni poziv.

4.    OPĆE ODREDBE

Javna preduzeća/ustanove su dužni nakon realizacije Projekta dostaviti Izvještaj o utrošku sredstava.

5.     VREDNOVANJE PROJEKTA

Prijedlog raspodjele sredstava daje Komisija imenovana od strane Općinske načelnice, a na osnovu vrednovanja efekta nabavke opreme na djelatnost preduzeća/ustanova u ostvarivanju javnog interesa i unapređenja usluga građanima.

6.     DOSTAVA PRIJAVA

Prijave dostaviti u roku od 10 (deset) dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Općine Visoko, a najkasnije do 01.02.2019. godine do 15:00 sati.

Neće se uzeti u razmatranje prijave javnih preduzeća/ustanova koja/e ne dostave potpunu dokumentaciju propisanu Javnim pozivom.

Prijave slati u zatvorenoj koverti na adresu:

OPĆINA VISOKO 

SLUŽBA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ, KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLINE I JAVNE NABAVKE 

Alije Izetbegovića 12 A, 71 300 Visoko

Sa naznakom – „Prijava na Javni poziv za sufinansiranje nabavke opreme za JP i JU čiji je osnivač Općina Visoko“