Javni poziv za sufinansiranje cijene vodosnabdijevanja za socijalno ugrožena lica sa prebivalištem na području grada Visoko

Na osnovu Budžeta Grada Visoko za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Visoko broj: 05/19“), te u skladu sa Odlukom o izvršenju Budžeta Grada Visoko za 2020. godine  član 19. stav 3.(„Službeni glasnik Grada Visoko broj: 05/19“), Javna ustanova Centar za socijalni rad Visoko raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje cijene vodosnabdijevanja za socijalno ugrožena lica sa prebivalištem na području grada Visoko

Pravo učešća na Javni poziv imaju socijalno ugrožena lica,korisnici usluga vodosnabdijevanja JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko, nosioci računa, a koji su:

– Korisnici stalne novčane pomoći;

– Penzioneri – korisnici minimalne penzije koji žive sami;

– Penzioneri – korisnici minimalne penzije koji žive u domaćinstvu sa bračnim drugom koji je nezaposleno lice ili sa licem nesposobnim za rad i privređivanje.

Subvencija se odnosi na plaćeni račun vodosnabdijevanja za period 01.07.2019-30.06.2020. godine.

Uz prijavu/zahtjev na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– Ček od penzije za nosioca računa (za penzionere korisnike minimalne penzije);

– Nalaz Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za člana  domaćinstva koji je nesposoban za rad i privređivanje;

– Fotokopija zdravstvene legitimacije  za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije;

– Dokaz o statusu lica koje je korisnik stalne novčane pomoći, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);

– Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)  podnosioca zahtjeva, (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem);

–  Uvjerenje Službe za zapošljavanje Biro Visoko ili potvrda o statusu iz Porezne uprave (za bračnog druga člana porodice penzionera, korisnika minimalne penzije) – (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem)

– Potvrda iz JKP „Visoko“ d.o.o. Visoko o broju članova korisnika usluga vodosnabdijevanja, godišnjoj potrošnji i  plaćenim uslugama vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda i  visinu povrata sredstava za subvencioniranje, za period 01.07.2019-30.06.2020. godine (obezbjeđuje JU Centar za socijalni rad Visoko službenim putem)

Dokumenti koji se traže po Javnom pozivu dostavljaju se original ili u ovjerenoj kopiji, i isti se po okončanju Javnog poziva neće vraćati korisnicima.

Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu je 30 dana, počev od dana objavljivanja ovog Poziva u sredstvima javnog informisanja. Krajnji rok za podnošenje prijava je 10.10.2020. godine do 16:00 sati.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično na protokol JU Centar za socijalni rad Visoko, Islamovića 10, 71300 Visoko, na propisanom obrascu prijave/zahtjeva.

Javni poziv će biti objavljen na web stranici Gradske uprave Visoko, RTV Visoko, na oglasnoj tabli JKP „Visoko“,   te na oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko.

visoko.gov.ba