Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine

Na osnovu Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2020. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – Ostale subvencije preduzećima za saniranje štete u privredi uzrokovanih pandemijom COVID-19), broj: 02-11-6347/20 od 08.05.2020. godine, Ministarstvo za privredu raspisuje:

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za
subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine

1. Pozivaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, koja ispunjavaju uslove definisane članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20), a kojima je naredbama donesenim od strane Federalnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen rad u aprilu 2020. godine, da podnesu Zahtjev za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine definisane Općim kolektivnim ugovorom, u iznosu od 406,00 KM.

2. Pravo korištenja ovih finansijskih sredstava imaju pravna i fizička lica koja:

 • dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku
 • nisu raskinula ugovor o radu sa uposlenicima u periodu od 29.02.2020. godine do 30.04.2020. godine na nivou privrednog subjekta (izuzetak u slučaju raskida ugovora o radu i odjave na dan 29.02.2020. godine i na dan 30.04.2020. godine),
 • su registrovana u Zeničko-dobojskom kantonu i to:

a) sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu, za uposlenike koji su prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice i sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona,

b) sa poslovnom jedinicom u Zeničko-dobojskom kantonu privrednih subjekata, čije je sjedište izvan Zeničko-dobojskog kantona, za uposlenike koji su prijavljeni na ID broj poslovne jedinice i sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona,

 • imaju šifru djelatnosti na Obavještenju o razvrstavanju poslovnog subjekta/poslovne jedinice –
  pravnog/fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti (u skladu sa KD BiH 2010) i ispunjavaju uslove koji su
  pobrojani na Listi u prilogu javnog poziva (Obrazac broj 3.).

Na ovaj javni poziv ne mogu se prijaviti: javna preduzeća, banke i druge finansijske organizacije, osiguravajuća društva, javne institucije, organi uprave, organi i jedinice lokalne samouprave;

3. 

Subvencioniranje 100% najniže neto plate za april 2020. godine, odnosi se na:

 • uposlenike u radnom odnosu kod pravnih lica, sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice u Zeničko-dobojskom kantonu i čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.,
 • vlasnike i uposlenike u radnom odnosu kod vlasnika, koji obavljaju samostalne djelatnosti u skladu sa posebnim propisima na području Zeničko-dobojskog kantona, koji su prijavljeni na ID broj subjekta u Zeničko-dobojskom kantonu, sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona i čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.

4. Raskidom ugovora o radu u periodu od 29.02. do 30.04.2020. godine, neće se smatrati:

 • ako je uposlenik podnio zahtjev za raskid radnog odnosa,
 • ako je uposleniku istekao ugovor o radu zbog isteka vremena na koji je zaključen,
 • ako su se ispunili uslovi za odlazak u penziju.

5. U situacijama navedenim u tački 4. ovog javnog poziva, uz zahtjev, obavezno je dostaviti sljedeće priloge (neovjerene):

 • kopiju zahtjeva uposlenika za raskid radnog odnosa, i/ili
 • kopiju ugovora o radu na određeno vrijeme i kopiju odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa, i/ili
 • kopiju odluke/rješenja o prestanku radnog odnosa zbog odlaska uposlenika u penziju.

Za uposlenice koje se nalaze na porodiljskom odsustvu dostaviti neovjerenu kopiju Rješenja o porodiljskom odsustvu

6. Uz Zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava (Obrazac broj 1.), pravno lice dužno je dostaviti sljedeće priloge:

• Izjavu kojom potvrđuje:
a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,
b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog organa ili notara – Obrazac broj 2.);
• Neovjerenu kopiju Obrasca 2001/2001-A (Specifikacija uz isplatu plata zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine, ovjerena od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Neovjerenu kopiju Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta/poslovne jedinice – pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti, čija se šifra nalazi na Obrascu broj 3.,
• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal),
• Spisak uposlenika, koji su prijavljeni na ID broj sjedišta/poslovne jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona i sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3., ovjeren od pravnog lica.

7.  Uz Zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava (Obrazac broj 1.), fizičko lice dužno je dostaviti sljedeće priloge:

• Izjavu kojom potvrđuje:
a) da je ispunio obaveze sa plaćanjem penzijskog i invalidskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja, direktnih i indirektnih poreza u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini zaključno sa 29.02.2020. godine,
b) da su dostavljene kopije vjerne orginalu (obrazac izjave je u prilogu javnog poziva i podnosi se kao orginal ovjeren od strane općinskog/gradskog organa ili notara – Obrazac broj 2.);
• Neovjerena kopija Obrasca 2002/2002-A (Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Neovjerena kopija Obavještenja o razvrstavanju poslovnog subjekta – fizičkog lica prema klasifikaciji djelatnosti, čija se šifra nalazi na Obrascu broj 3.,
• Ukoliko fizičko lice (vlasnik) ima i prijavljene radnike dostavlja i neovjerenu kopiju Obrasca 2001/2001-A (Specifikacija uz isplatu plata zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.02.2020. godine do 29.02.2020. godine i od 01.03.2020. godine do 31.03.2020. godine, ovjerena od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva (orginal),
• Spisak uposlenika, koji su prijavljeni na ID broj subjekta na području Zeničko-dobojskog kantona i sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3., ovjeren od vlasnika

NAPOMENA
Dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom, koju su pravna i fizička lica već dostavila po Javnom pozivu za prikupljanje zahtjeva za odobrenje i dodjelu finansijskih sredstava za subvencioniranje 50% najniže plate za mart, 2020. godine, nije potrebno ponovo dostavljati.
Navedeno se ne odnosi na zahtjev za odobravanje finansijskih sredstava (Obrazac broj 1.).
8. Ministarstvo za privredu zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva.
9. Po uredno prispjelim Zahtjevima, ocjenu i mišljenje dat će Komisija Ministarstva za privredu. Komisija će razmotriti Zahtjeve potencijalnih korisnika, te cijeniti ispunjavanje uslova i kriterija za odobrenje finansijskih sredstava. Izvještaj Komisije se dostavlja ministru Ministarstva za privredu.
10. Na osnovu izvještaja Komisije, Ministarstvo za privredu predlaže Vladi Kantona donošenje odluka o odobravanju finansijskih sredstava. Vlada donosi odluke shodno rapoloživim sredstvima.
11. Na osnovu odluka o odobravanju finansijskih sredstava, Ministarstvo za privredu podnosi naloge za isplatu sredstava Ministarstvu finansija Zeničko-dobojskog kantona

12. Privredni subjekti, kojima su odlukama Vlade Zeničko-dobojskog kantona odobrena novčana sredstva, obavezni su Ministarstvu za privredu dostaviti Izvještaj o utrošku dodijeljenih novčanih sredstava u roku od 8 dana od
dana uplate istih (Obrazac broj 4.).
IZUZETAK: Ukoliko je privredni subjekt izvršio isplatu plate uposlenicima za april 2020. godine i/ili je vlasnik koji obavlja samostalne djelatnosti izvršio transfer naknade u minimalnom iznosu od 406,00 KM na svoj lični transakcijski račun u aprilu 2020. godine, nisu obavezni dostaviti Izvještaj o utrošku dodijeljenih novčanih sredstava (Obrazac broj 4.), ali su pored dokumenata iz tačke 6. i 7. ovog Javnog poziva, dužni dostaviti i:
a) Pravno lice:
• Neovjerenu kopiju Obrasca 2001/2001-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine, ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Neovjerenu kopiju izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata plate za april 2020. godine pojedinačne neto plate za uposlenika i uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plate za uposlenika i/ili u slučaju zbirne
uplate plata kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplate plata i uplatnica ovjerena od banke o uplati zbirne neto plaće za uposlenike i spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto
plata ovjeren od pravnog lica (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona i prijavljene na ID broj sjedišta/poslovne jedinice na području Zeničko-dobojskog kantona, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.).
b) Fizičko lice (vlasnik) bez uposlenika:
• Neovjerenu kopiju Obrasca 2002/2002-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine, ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Neovjerenu kopiju izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata naknade u minimalnom iznosu od 406,00 KM na lični transakcijski račun fizičkog lica (vlasnika) u aprilu 2020. godine i uplatnicu ovjerenu od banke o uplati naknade u minimalnom iznosu od 406,00 KM (isključivo za vlasnike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona i prijavljene na ID broj subjekta na području Zeničko-dobojskog kantona, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.).
c) Fizičko lice (vlasnik) sa uposlenicima, pored dokumenata iz tačke b) za uposlenike dostavlja:
• Neovjerenu kopiju Obrasca 2001/2001-A (Specifikacija uz isplatu plaća zaposlenika u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica) za period od 01.04.2020. godine do 30.04.2020. godine, ovjerenu od Porezne uprave (prijemni štembilj ili DLN broj ili kopiju dokaza o slanju poštom Poreskoj upravi),
• Neovjerenu kopiju izvoda iz banke iz kojih je vidljiva isplata plate za april 2020. godine pojedinačne neto plate za uposlenika i uplatnica ovjerena od banke o uplati neto plate za uposlenika i/ili u slučaju zbirne uplate plata kopiju izvoda iz banke iz kojeg je vidljiv iznos zbirne uplate plata i uplatnica ovjerena od banke o uplati zbirne neto plaće za uposlenike i spisak uposlenika sa pregledom isplata pojedinačnih neto plata ovjeren od vlasnika (isključivo za uposlenike sa mjestom rada na području Zeničko-dobojskog kantona i prijavljene na ID broj subjekta na području Zeničko-dobojskog kantona, čija se šifra djelatnosti nalazi na Obrascu broj 3.).

13. Protiv svih privrednih subjekata koji ne dostave Izvještaj u roku iz tačke 12. ovog Javnog poziva i/ili dostave neuredan Izvještaj pokrenut će se parnični, prekršajni i krivični postupak.
14. Iz razloga povišenih mjera zaštite zdravlja ljudi izazvanih pandemijom korona virusa COVID-19 ovjeren i potpisan zahtjev dostavlja se Ministarstvu za privredu isključivo putem pošte na adresu:


ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
Ministarstvo za privredu
KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA
ZA SUBVENCIONIRANJE 100% NAJNIŽE NETO PLATE ZA APRIL 2020.GODINE
Kučukovići br. 2
72000 Zenica

15. Javni poziv ostaje otvoren 25 dana od dana objave na web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba), a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 08.06.2020.godine.
Ministarstvo za privredu zadržava pravo produženja roka za dostavljanje zahtjeva. Ministarstvo za privredu će sa podacima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka.