Lokalne TemeJavni poziv za prijem pripravnika – volontera u Gradsku upravu Visoko

Javni poziv za prijem pripravnika – volontera u Gradsku upravu Visoko

Na osnovu člana 34. Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH», broj 26/16), člana 45. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradskih službi, broj: 01/2-02-75/21 od 28.01.2021. godine, Gradonačelnik donosi:

ODLUKU

o raspisivanju Javnog poziva za prijem pripravnika-volontera sa završenom visokom stručnom spremom u Gradsku upravu Visoko, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i to:

 1. Pripravnik – volonter – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – tri (3) izvršioca
 2. Pripravnik – volonter – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – dva (2) izvršioca
 3. Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer građevine, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac
 4. Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer arhitekture, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac
 5. Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer saobraćaja i komunikacija – usmjerenje saobraćaj, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac
 6. Pripravnik – volonter – bacheleor inžinjer mašinstva, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja –jedan (1) izvršilac
 7. Pripravnik – volonter – bachelor uprave, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja –jedan (1) izvršilac
 8. Pripravnik – volonter – bachelor psihologije Filozofski fakultet, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac
 9. Pripravnik – volonter, bachelor društvene struke, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – tri (3) izvršioca
 10. Pripravnik – volonter – diplomirani inžinjer sigurnosti i zaštite na radu i zaštite od požaravisoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja –jedan (1) izvršilac

Prijem  pripravnika – volontera za završenom visokom stručnom spremom, na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa vrši se na određeno vrijeme u trajanju najduže do 1 (jedne) godine dana.

Član 2.

Na Javni poziv mogu se prijaviti lica koja, pored općih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12 i „Službene novine ZDK“, broj: 9/10 i 3/12), poslije stečene visoke stručne spreme – VII stepena, odnosno visokog obrazovanja Bolonjskog sistema studiranja (najmanje I stepen), nemaju  radno iskustvo neophodno za samostalan rad i polaganje stručnog ispita i koja su prijavljena na evidenciju kod Službe za zapošljavanje Ze-do kantona, Biroa Visoko.

Član 3.

Izbora  kandidata koji ispunjavaju uslove izvršit će se bodovanjem na osnovu slijedećih kriterija:

I – prosjek ocjena završenog studija,

II – trajanje nezaposlenosti nakon sticanja diplome visoke stručne spreme, prema evidenciji JU Službe za zapošljavanje ZDK, Biro Visoko,

III – invalidnost,ako kandidat ima invalidnost 60% i više,

IV – dodatni kriteriji:

 • kandidati koji pripadaju boračkoj populaciji i to: porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica i nosioci najvećih ratnih priznanja,
 • kandidati bez roditelja,
 • kandidati čija su oba roditelja nezaposlena i

V – intervju-provodi se sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva.

Član 4.

I – Za prosjek ocjena završenog studija dodjeljuju se sljedeći bodovi:

Prosjek ocjena Broj bodova
Za prosjek ocjena od 6,00 do 6,99 5
Za prosjek ocjena od 7,00 do 7,99 7
Za prosjek ocjena od 8,00 do 8,99 10
Za prosjek ocjena od 9,00 do 9,99 15
Za prosjek ocjena 10 20

II – Za trajanje nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne sprema dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

Trajanje nezaposlenosti nakon sticanja visoke stručne spreme Broj bodova
Do jedne godine 2,5
Preko jedne,a do dvije godine 5,0
Preko dvije, a do tri godine 7,5
Preko tri godine 10,0

Pod trajanjem nezaposlenosti podrazumijeva se period od prijavljivanja na evidenciju kod Službe za zapošljavanje nakon sticanja visoke stručne spreme pa zaključno sa danom objavljivanja Javnog poziva.

III – Invalidnost – ako kandidat ima invalidnost 60% i više dodjeljuje se 5 bodova.

IV – Dodatni kriterij – kandidatima koji dostave dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji, i to: porodice šehida/poginulih boraca, ratni vojni invalidi, demobilisani borci i članovi njihovih porodica i nosioci najvećih ratnih priznanja, dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 • kandidati – djeca bez oba roditelja, djeca šehida, RVI 100% i 90% i dobitnika najvećih ratnih priznanja – 10 bodova
 • kandidati – djeca RVI, član porodice demobilisanog boraca koji je proveo najmanje 24 mjeseca u Oružanim snagama BiH – 8 bodova
 • kandidati – djeca bez jednog roditelja, djeca čija su oba roditelja nezaposlena – 5 bodova.

V – Intervju se provodi sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Javnog poziva u cilju procjene sposobnosti kandidata.

Član 5.

Gradonačelnik će formirati Komisiju za provođenje Javnog poziva od 3 člana koji će provesti postupak izbora i bodovanja kandidata.

Komisija utvrđuje pitanja i obavlja intervju sa kandidatima.

Svaki član Komisije ocjenjuje kandidate brojem bodova od 1 do 10.

Konačnu ocjenu na intervjuu čini zbir bodova datih od strane svakog člana komisije podjeljen sa brojem članova Komisije.

Član 6.

Pod dokazom o pripadnosti boračkoj populaciji podrazumijeva se:

 • za lica iz kategorije demobilisanih boraca i njihovih porodica – uvjerenje o pripadnosti Oružanim snagama BiH izdato od nadležnog organa za vojne evidencije,
 • za lica iz kategorije ratnih vojnih invalida i njihovih porodica i porodica poginulih boraca/šehida – uvjerenje o statusu izdato od nadležne službe za boračko-invalidsku zaštitu.

Pod dokazom o roditeljima kandidata podrazumijava se: uvjerenje iz matične knjige rođenih za kandidata, uvjerenje iz matične knjige umrlih za umrle roditelje i uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja.

Član 7.

Nakon bodovanja kandidata po osnovama utvrđenim u članu 4. ove odluke, Komisija sastavlja rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove iz Javnog poziva i dostavljaju Gradonačelniku  u roku od 7 dana od završene objave Javnog poziva.

Član 8.

U slučaju da se na rang listi nađu kandidati koji su određeno vrijeme, a kraće od 12 mjeseci, volontirali kod drugih pravnih subjekata, ugovor o obavljanju volonterskog rada sa njima će biti zaključen na period koji nedostaje do navršavanja 12 mjeseci radnog iskustva kandidata.

Kandidati iz stava 1. ovog člana biće dužni prije zaključivanja Ugovora dostaviti dokaz o dužini trajanja prethodno stečenog radnog iskustva nakon sticanja diplome visoke stručne spreme.

Član 9.

Na osnovu rang liste Komisije, Gradonačelnik će donijeti odluku o izboru kandidata.

Sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa koji može trajati najduže jednu godinu, a u skladu sa Zakonom o radu („Službene novine FBiH“, broj: 26/16).

Član 10.

Javni poziv biće objavljen na službenoj internet stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba, oglasnoj ploči Grada Visoko i putem lokalnih sredstava informisanja i trajat će 8 dana.

Član 11.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE