JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače jabuke, šljive i kruške

JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače jabuke, šljive i kruške ( poljoprivredne obrte)

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači jabuke, šljive i kruške koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji jabuke, šljive i kruške. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji imaju minimalno 3 dunuma pod zasadima jedne vrste voća: jabuke, šljive ili kruške, i čiji su voćnjaci upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača.

Iznos podrške je: do 600 KM/ dunum – jabuka
do 700 KM/ dunum – šljiva
do 800KM/ dunum – kruška

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:

1. Zahtjev;
2. Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika
3. Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2020. godinu sa minimalnim evidentiranim zasadom jabuke, šljive ili kruške od 3 dunuma
4. Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu

Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima jabuke, šljive ili kruške. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba Prijave se dostavljaju isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za proizvodnju jabuke, šljive ili kruške – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

JAVNI POZIV za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji u 2020. godini za registrovane poljoprivredne proizvođače jabuke, šljive i kruške ( poljoprivredne obrte) 
Pozivaju se poljoprivredni proizvođači jabuke, šljive i kruške koji imaju registrovan obrt kao osnovno zanimanje po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima sa područja Grada Visoko, a koji su upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) do momenta objave Javnog poziva da mogu podnijeti zahtjev za poticaj poljoprivrednoj proizvodnji jabuke, šljive i kruške. Pravo na ostvarivanje poticaja imaju proizvođači koji imaju minimalno 3 dunuma pod zasadima jedne vrste voća:  jabuke, šljive ili kruške, i čiji su voćnjaci upisani u Registar poljoprivrednih proizvođača.
Iznos podrške je: do 600 KM/ dunum – jabukado 700 KM/ dunum – šljivado 800KM/ dunum – kruška
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje poticaja:
1.Zahtjev;2.Uvjerenje iz Registra samostalnih obrtnika3.Lista korištenja iz RPG-a sa ažuriranim podacima za 2020. godinu sa minimalnim evidentiranim zasadom jabuke, šljive ili kruške od 3 dunuma4.Potvrda banke o otvorenom aktivnom računu 
Postupak po Javnom pozivu provest će Komisija koju će imenovati gradonačelnica Grada Visoko. Komisija će izlaskom na teren selektivno utvrditi površinu pod zasadima jabuke, šljive ili kruške. Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 7 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba i na oglasnoj ploči Grada Visoko. Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Grada Visoko na protokolu šaltera Službe za finansije, privredu i društvene djelatnosti ili na web stranici Grada Visoko: www.visoko.gov.ba  Prijave se dostavljaju isključivo u zatvorenoj koverti sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje zahtjeva za poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu za proizvodnju jabuke, šljive ili kruške – ne otvaraj, na adresu: Grad Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.