Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području ZDK

Pozivaju se privredna društva koja su registrovana na području Zeničko-dobojskog kantona (osim javnih preduzeća) da podnesu Zahtjev za odobravanje kredita s ciljem kreditiranja njihovih poslovnih aktivnosti, na području Zeničko-dobojskog kantona.

ASA Banka d.d. Sarajevo (bivša IK Banka d.d. Zenica, u daljem tekstu „Banka“) je preuzela obaveze koje se odnose na odobravanje kredita, u skladu sa pravilima i procedurama Banke.

Stručna služba za razvoj i međunarodne projekte (u daljem tekstu „Služba“) će zaprimati obrađene zahtjeve za kredite od strane Banke, razmatrati ih prema svojim kriterijima utvrđenim aktima Službe te redovno obavještavati Banku o odluci o davanju saglasnosti za dodjelu kredita.

 1. Vrsta privrednih društava koja mogu biti korisnici kredita:
  – Mala i srednja privredna društva
  – Privredna društva koja namjeravaju započeti sa radom na području Zeničko-dobojskog kantona, tj. pokrenuti ili razviti poduzetničku aktivnost registrovanu na području Zeničko-dobojskog kantona
 2. Korisnik kreditne linije može postati privredno društvo koje se bavi proizvodnom ili uslužnom djelatnošću na području Zeničko-dobojskog kantona iz Klasifikacije djelatnosti BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10), a to dokazuju registracijom. Pod proizvodnom ili uslužnom djelatnošću iz stava 1. ovog člana podrazumijevaju se slijedeće djelatnosti iz Klasifikacije djelatnosti Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj: 47/10):
  − Područje C PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
  − Područje E SNABDIJEVANJE VODOM, UKLANJANJE OTPADNIH VODA, UPRAVLJANJE OTPADOM TE DJELATNOSTI SANACIJE OKOLIŠA
  − Područje F GRAĐEVINARSTVO
  − Grana 45.2 Održavanje i popravak motornih vozila
  − Područje H PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
  − Područje I DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
  − Oblast 62 Računarsko programiranje, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima
  − Oblast 63 Informacijske uslužne djelatnosti
  − Područje M STRUČNE NAUČNE I TEHNIČKE DJELATNOSTI
  − Oblast 80 Zaštitne i istražne djelatnosti
  − Oblast 81 Usluge u vezi sa upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja zelenih površina
  − Razred 82.92 Djelatnosti pakovanja
  − Razred 93.11 Rad sportskih objekata
  − Razred 93.13 Fitnes centri
  − Razred 93.29 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
  − Oblast 95 Popravak računara i predmeta za ličnu upotrebu i domaćinstvo.
 3. Namjena za koju se može tražiti kredit:
  • Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i obrtnih sredstava,
  • Nabavka mašina, opreme, dijelova, alata i sl. za proizvodnju za izvoz (postojeći i budući izvoznici) i obrtna sredstva,
  • Tehnološka unapređenja: proizvodna oprema, obuka i certifikovanje u skladu sa industrijskim standardima, standardima kvaliteta, evropskim normama, itd.,
  • Za opremu i obrtna sredstva za novoosnovana privredna društva,
  • Kredit se može koristiti i za ranije nabavljenu opremu koja je plaćena nakon podnošenja zahtjeva za odobravanje kredita,
  • Sve vrste obrtnih sredstava, a posebno repromaterijala,
  • Sufinansiranje dijela poreza i doprinosa na plaće u visini do 50% za zadržane radnike.
 4. Aktivnosti koje se ne mogu finansirati:
  − Trgovina bez vlastite proizvodnje materijalnih dobara ili usluga
  − Ugostiteljstvo bez vlastite proizvodnje
  − Lutrije i igre na sreću općenito
  − Svaka aktivnost koja nije u skladu sa državnim zakonima
 5. Prioritet će imati:
  • Proizvodne aktivnosti
  • Aktivnosti orijentisane ka izvozu
  • Aktivnosti koje rezultiraju zamjenom za uvoz
  • Aktivnosti zaštite okoline
  • Aktivnosti koje omogućavaju kreiranje novih radnih mjesta uz korištenje domaćih resursa, te daju doprinos uravnoteženom razvoju,
  • Sve proizvodne i uslužne djelatnosti kojima se olakšava prevazilaženje zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije.

Press Grada Visoko