Javni poziv za izbor odgovarajućih preduzća, … u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

Javni poziv za izbor odgovarajućih preduzća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena maloljetniku

Na osnovu čl.26 stav 2 tačka d Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicirna u  krivičnom postupku (Sl.novine FlBiH”, broj 7/14), čl.32 Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljctnicima (,,Sl.novine FlBiH” broj 10/15) kao i Pravilnika, o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućiih preduzeća, ustanova iii organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojimaće se provoditi odgojna preporka izrečena maloljetniku (,,SI.Novine FBiH”broj 17/18) JU Centar za socijalni rad Visoko raspisuje:

JAVNI POZIV

za izbor odgovarajućih preduzća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka ,,Uključivanje u rad, bez naknade, u korist humanitarne organizacije ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja” izrečena maloljetniku

Pravo prijave na Javni poziv imaju preduzeća, ustanove, organizacije, udruženja koja zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 1. Da su kod nadležnog organa registrovani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog iii ekološkog sadržaja;

 2. Da ima Plan i program rada s maloljetnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;

 3. Da vrsta poslova koje će maloljetnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smiju škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;

 4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost maloljetnika;

 5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i podsticajnu sredinu za razvoj maloljetnika;

 6. Da su zaposlenici pravnog lica spremni da prihvate maloljetnika na provođenje odgojne preporuke bez stigamtizacije i omalovažavanja;

 7. Da pravno lice ima osobu za rad maloljetnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj maloljetnika i neposredno surađivati sa JU Centrom za socijalni rad Visoko.

Pored gore navedenih uvjeta pravno lice, prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene maloljetniku, dužno je poštivati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratifikovala BiH kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, bezbjednost djece na radu i zaštita prava djece.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanjana na web stranici Gradske uprave Visoko, RTV Visoko, te na oglasnoj ploči Javne ustanove Centar za socijalni rad Visoko, nakon čega će JU Centar za socijalni rad Visoko izvršiti izbor pravnih lica koja ispunjavaju navedene uvjete.

Svoje prijave možete slati na adresu:

JU Centar za socijalni rad Visoko,

Islamovića 10,

Visoko.