Javni poziv za interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja iz Budžeta Grada Visoko za 2019. godinu

I PREDMET JAVNOG POZIVA

 Služba za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke je pristupila izradi Prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja

II PRAVO I USLOVI PREDLAGANJA PROJEKATA ZA INTERVENTNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE OBJEKATA KOLEKTIVNOG STANOVANJA IZ BUDŽETA GRADA VISOKO ZA 2019.g.

a) Pravo predlaganja projekata za izradu Prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja imaju stambeni objekti kolektivnog stanovanja sa području Grada Visoko.

b) Eliminatorni uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja jeste da predlagač za predloženi projekat ima potpisan ugovora o upraviteljstvu i potrebna odobrenja.

c) Uslov za predlaganje projekata za izradu Prijedloga za interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja jeste da predlagač vrši sufinansiranje predloženog projekta u iznosu od minimalno 60 %.

d) Uslov za predlaganje projekta za izradu Prijedloga za interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja jeste da je projekat u skladu sa Strategijom razvoja Općine Visoko 2015-2021.

e) Prednost prilikom odabira će imati stambeni objekti kolektivnog stanovanja sa većim brojem stanara koji imaju status penzionera, socijalno-ugroženih kategorija odnosno lica koja se vode na evidenciji Centra za socijalni rad kao korisnici stalne pomoći, civilne žrtve rata te pripadnici branilačke populacije.

III NOSIOCI AKTIVNOSTI

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja.

IV KRITERIJ

Koordinacijski tim za izradu prijedloga Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja odlučivat će isključivo o projektima koji su u skladu sa nadležnostima Grada Visoko, te koji ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija:

–        Predmet javnog poziva su projekti koji se odnose na stambene objekte kolektivnog stanovanja

–        Posjedovanje izrađenog energetskog audita ili potpisan ugovor o izradi energetskog audita

–        Starost zgrade

–        Iznos učešća stanara u sufinansiranju projekta

–        Predmjer i predračun radova za predloženi projekat

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA/ZAHTJEVA

V.I. Potencijalni predlagači Obrasce za podnošenje prijedloga za izradu Interventna sredstva za održavanje objekata kolektivnog stanovanja mogu preuzeti na slijedećim adresama:

– u prostorijama Centra za pružanje usluga građanima u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i        zaštitu okoline i javne nabavke

–  u prostorijama Odsjeka za lokalni ekonomski razvoj Grada Visoko, Alije Izetbegovića 12     A, kancelarija br. 21

–  u elektronskoj formi u prilogu ovog Javnog poziva.

V.II. Rok za podnošenje uredno popunjenih Obrazaca zajedno sa prilozima je 15.08.2019. g. do 16:00 sati, adresa: zgrada Gradske uprave Visoko, ul. Alije Izetbegovića 12 A, Centar za pružanje usluga građanima, šalter Službe za lokalni ekonomski razvoj, komunalne poslove i zaštitu okoline i javne nabavke.

V.III. Koordinacijski tim razmatrat će isključivo one prijedloge za investiranje koji budu dostavljeni u skladu sa ovim Javnim pozivom i koji pristignu u navedenom roku.

V.IV. Za sve nejasnoće i dodatne informacije zainteresovani predlagači mogu se obratiti Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj, na broj telefona 032 732 516, putem e-maila ler@visoko.gov.ba ili lično u zgradi Gradske uprave Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, kancelarija broj 21.

Služba za okalni ekonomski razvoj, komunalne poslove, zaštitu okoline i javne nabavke

Press Grada Visoko