Lokalne TemeJavni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz budžeta Grada Visoko za...

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz budžeta Grada Visoko za 2024. godinu

Grad Visoko poziva udruženja/organizacije civilnog društva/fondacije da dostave prijedloge projekata za dodjelu sredstava za projekte za mlade iz budžeta Grada Visoko za 2024. godinu, koji su u skladu sa aktivnostima navedenim u Strategiji prema mladima Grada Visoko 2020-2024. godine, iz sljedećih oblasti:

 • neformalno obrazovanje/edukacije (programi iz oblasti omladinskog aktivizma edukacije u cilju poticanja omladinskog poduzetništva i zapošljavanja, kursevi stranih jezika i dr);
 • promocija zdravih stilova života i socijalne zaštite (borba protiv aktuelnih poroka, zaštita reproduktivnog zdravlja, prevencija vršnjačkog nasilja, podrška mladim s posebnim potrebama i socijalno isključenim kategorijama mladih osoba);
 • organizovano provođenje slobodnog vremena kroz kulturno-sportske, rekreativne aktivnosti i kreativno izražavanje (koncerti, pozorišne predstave, izložbe, promocija i afirmacija stvaralaštva mladih);
 • izgradnja i razvoj lokalne zajednice (aktivnosti koje potiču i uključuju mlade u razvoj lokalne zajednice, promovisanje omladinskog aktivizma, volonterizma, timskog rada).

PRAVO UČEŠĆA/ DODJELA SREDSTAVA

Pravo učešća i dodjelu sredstava po ovom Javnom pozivu imaju udruženja/organizacije civilnog društva /fondacije koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini;
 • da svoje aktivnosti realizuju na području Grada Visoko;
 • da su po prethodnom javnom pozivu ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku sredstava;
 • da nisu ogranak i da ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije;
 • projekti namijenjeni mladima od 15 do 30 godina starosti sa područja Grada Visoko;
 • projektni prijedlozi koji će se realizovati do 31.12.2024. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Popunjen Prijavni obrazac (prilog u javnom pozivu),
 2. Popunjen obrazac Projektnog prijedloga (prilog u javnom pozivu),
 3. Rješenje o registraciji (Izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca),
 4. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
 5. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2023. godinu ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje,
 6. Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran (ne starije od 3 mjeseca),

NAPOMENA

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz trebaju biti original ili ovjerene kopije, a obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta i ovjerene pečatom aplikanta.

PROJEKTI KOJI SE NEĆE FINANSIRATI:

 • aktivnosti koje se planiraju van grada Visoko;
 • projekti usmjereni na promociju političke stranke i projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca;
 • dodjeljivanje granta trećoj strani, kupovina nekretnine, investicije, stručna usavršavanja, školovanje, retroaktivno finansiranje projekata i drugo;
 • projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova veći od 20% od ukupnih troškova projekta.

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv (obrasci) može se naći na web stranici Grada Visoko www.visoko.gov.ba  .

Prijava na Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 14:00 sati, na sljedeću adresu, sa naznakom „Za Javni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata za mlade iz budžeta Grada Visoko za 2024. godinu – NE OTVARAJ“:

Grad Visoko:  

Služba za boračko-invalidsku zaštitu i društvene djelatnosti

Centar za pružanje usluga građanima Grada Visoko

Alije Izetbegovića 12A,

71300 Visoko

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 28.06. 2024. godine, u 14:00 sati.

Tekst javnog poziva možete preuzeti OVDJE

Projektni prijedlog možete preuzeti OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE


Ako želite preuzeti tekst ili dio teksta čiji je autor Visoko.co.ba, dužni ste navesti naš portal kao izvor autorskog teksta! Isto se odnosi i na fotografije i video materijale čiji je autor portal Visoko.co.ba ili materijale koji su dati portalu na korištenje.

Član 14. Kodeksa za štampu i online medije BiH: Značajna upotreba ili reprodukcija materijala zaštićenog autorskim pravima zahtijeva izričitu dozvolu nositelja prava, osim ako dozvola nije navedena u samom materijalu.

NAJNOVIJE