JAVNI POZIV za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata …

JAVNI POZIV za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko

Na osnovu člana 20. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj 9/18) i tačke III Programa utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko, broj: 01/2-02-344/19 od 11.4.2019. godine, Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina općine Visoko, raspisuje


JAVNI POZIV
za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk 
za prodaju štampe na području općine Visoko

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na lokacijama utvrđenim tačkom I Programa utvrđivanja lokacija i visine naknada za korištenje javnih površina radi postavljanja privremenih objekata tipa kiosk za prodaju štampe na području općine Visoko.

2. Predmet javnog poziva je dodjela javne površine od 12 m² za postavljanje kioska na slijedećim lokacijama:
– Ulica Alije Izetbegovića – lokacija na parceli k.č.315/1 KO Visoko,
– Ulica Čaršijska – lokacija na parceli k.č.728/1 KO Visoko,
– Ulica Branilaca – dvije lokacije: lokacija na parceli k.č.4307/1 KO Visoko i lokacija na parceli k.č. 4308 KO Visoko (u prilogu skice lokacija).

3. Pravo sudjelovanja u javnom pozivu za dodjelu javne površine za postavljanje kioska imaju pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje te djelatnosti, pod slijedećim uslovima:
– Korisnik javne površine dužan je postaviti kiosk u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim u odobrenju nadležne službe (dodijeljena površina, način i vrijeme korištenja javne površine),
– Korisnik javne površine dužan je izmiriti obaveze koje proističu iz ranijeg zauzimanja javne površine.

4. Javne površine-lokacije iz tačke 2. ovog javnog poziva dodjeljuju se na period od tri godine, uz obavezu izabranog korisnika da svake godine podnese zahtjev za izdavanje odobrenja i plati propisanu godišnju naknadu.
Općina zadržava pravo da period od tri godine može biti i kraći.

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:
– ponuda koja sadrži najvišu cijenu, s tim da je minimalna ponuda za sve lokacije 30,00 KM po m² mjesečno,
– prvenstvo ima raniji korisnik javne površine koji je uredno podmirivao obaveze, ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu.

6. Ponuda mora sadržavati:
– podatke o ponuđaču,
– naznaku lokacije za koju se ponuđač prijavljuje,
– cijenu koju ponuđač nudi,
– dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje djelatnosti,
– dokaz o izmirenim porezima i doprinosima koji proističu iz vršenja djelatnosti (uvjerenje nadležne Porezne uprave-ne starije od 90 dana),
– dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje kioska iz prethodne godine (u slučaju da je ponuđač raniji korisnik javne površine).
Dostavljena dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

7. Najpovoljnijim učesnicima javnog poziva bit će dodijeljena javna površina na korištenje Rješenjem nadležne općinske službe, s tim da u roku od tri dana od dostavljanja obavijesti o izboru podnesu nadležnoj općinskoj službi zahtjev za izdavanje odobrenja, te u postupku uplate cjelokupan iznos naknade za 2019. godinu. U protivnom predmetna lokacija dodijelit će se slijedećem najpovoljnijem ponuđaču pod istim uslovima.

8. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA VISOKO-Komisija za provedbu javnog poziva radi dodjele javne površine za postavljanje kioska, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA KIOSKE“, ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

9. Učesnici javnog poziva koji se prijavljuju za više lokacija, dužni su dostaviti za svaku lokaciju posebnu ponudu u zatvorenoj koverti.

10. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“.

11. Otvaranje ponuda uzvršit će ovlaštena Komisija u maloj sali Općine Visoko, dana 8.5.2019. godine u 11 sati. Učesnici javnog poziva mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

12. O rezultatima javnog poziva učesnici će biti obaviješteni pisanim putem.