JAVNI POZIV za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte „JAGODA“ u ul. Alije Izetbegovića

Na osnovu člana 20. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 9/18), a u skladu sa Programom lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javne površine na području općine Visoko („Službeni glasnik općine Visoko“, broj: 2/19),  Služba za urbanizam, stambene, geodetske poslove i katastar nekretnina, raspisuje

JAVNI POZIV

za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte

„JAGODA“ u ul. Alije Izetbegovića, općina Visoko

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte „JAGODA“ u ul. Alije Izetbegovića, općina Visoko.

2. Predmetjavnog poziva je dodjela javne površine od 250 m² u ulici Alije Izetbegovića, općina Visoko, na parceli k.č.3470 KO Visoko (u prilogu skica lokacije). Na lokaciji je potrebno obezbijediti priključak električne energije, vode, odvodnju otpadne vode i odvoz smeća.

3. Pravo sudjelovanja u javnom pozivu za dodjelu javne površine za postavljanje ljetne bašte „JAGODA“  imaju pravne i fizičke osobe registrovane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, pod slijedećim uslovima:

– Korisnik javne površine dužan je postaviti ljetnu baštu u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim u odobrenju nadležne službe (dodijeljena površina, način i vrijeme korištenja javne površine),

– Korisnik javne površine dužan je izmiriti obaveze koje proističu iz ranijeg zauzimanja javne površine.

4. Javna površina iz tačke 2. ovog javnog poziva dodjeljuju se od 1. aprila do 30. septembra u periodu od tri godine, uz obavezu izabranog korisnika da svake godine podnese zahtjev za izdavanje odobrenja i plati propisanu godišnju naknadu.

Općina zadržava pravo da period od tri godine može biti i kraći.

5. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude:

– ponuda koja sadrži najvišu cijenu, s tim da je minimalna ponuda 5,50 KM po m² mjesečno (bez PDV),

– prvenstvo ima raniji korisnik javne površine ako prihvati najvišu ponuđenu cijenu i ukoliko je izmirio svoje obaveze iz prethodnog perioda po osnovu zauzimanja javne površine.

6. Ponuda mora sadržavati:

– podatke o ponuđaču,

– cijenu koju ponuđač nudi,

– dokaz da je pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti,

– dokaz o izmirenim porezima i doprinosima koji proističu iz vršenja djelatnosti (uvjerenje nadležne Porezne uprave-ne starije od 90 dana),

– dokaz o plaćenim naknadama za postavljanje kioska iz prethodne godine (u slučaju da je ponuđač raniji korisnik javne površine).

Dostavljena dokumentacija treba biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

7. Najpovoljnijim učesnicima javnog poziva bit će dodijeljena javna površina na korištenje Rješenjem nadležne općinske službe, s tim da u roku od tri dana od dostavljanja obavijesti o izboru podnesu nadležnoj općinskoj službi zahtjev za izdavanje odobrenja, te u postupku uplate cjelokupan iznos naknade za 2019. godinu. U protivnom predmetna lokacija dodijelit će se slijedećem najpovoljnijem ponuđaču pod istim uslovima.

8. Ponude se podnose u zatvorenoj koverti na adresu: OPĆINA VISOKO-Komisija za provedbu javnog poziva radi dodjele javne površine za postavljanje ljetne bašte „JAGODA“, sa naznakom „NE OTVARAJ-PONUDA ZA LJETNU BAŠTU „JAGODA“, ulica Alije Izetbegovića 12A, 71300 Visoko.

9. Rok za podnošenje ponuda je 6.5.2019. godine.

10. Otvaranje ponuda uzvršit će ovlaštena Komisija u maloj sali Općine Visoko, dana 9.5.2019. godine u 11,00 sati. Učesnici javnog poziva mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

11. O rezultatima javnog poziva učesnici će biti obaviješteni pisanim putem.

12. Ovaj javni poziv objavit će se na službenoj internet stranici Općine Visoko-www.visoko.gov.ba., RTV Visoko i oglasnoj tabli Općine Visoko.